This page presents the taxonomies that are used to categorise the contents within the Portfolio of Solutions and the Guidance .
 • Capaciteitsontwikkeling
  • Zet een systeem op voor het delen van CM-kennis
   • Ontwikkel nazorg en rapportage van opgedane kennis

    Ontwikkel een systeem en procedures voor rapportering na afloop van de actie en voor de van opgedane ervaringen, d.w.z.:

    a. Ontwikkel procedures voor de rapportage na afloop van de actie en voor de evaluatie van opgedane ervaringen

    b. Zet een databank en analysecapaciteit op van en ontwikkel een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van nieuwe tools zoals situatierapporten, richtlijnen voor , taakbladen en checklists, oefenscenario's, etc.

    c. Pas beoordelingen na de aan om een informatiesysteem met opgedane kennis te voeden

    d. Zorg voor opleiding van het personeel van de verschillende instanties op het gebied van de analyse van de rapporten na afloop van de actieen het verzamelen van opgedane ervaringen

    e. Bepaal de procedures voor de implementatie van opgedane kennis

   • Zorg voor grensoverschrijdend leren

    Bied kansen voor grensoverschrijdend leren

  • Zet de CM-doctrine op en train organisaties en mensen
  • Beheer CM-systeem van systeemontwikkeling
  • Beheer human resources
   • Beheer georganiseerde en spontane vrijwilligers
    • Voer behoefteanalyse uit.

     Voer behoefteanalyse uit, zorg voor voldoende wetgeving voor de inzet van vrijwilligers

    • Zet organisatie op voor spontane vrijwilligers

     Zet op om spontane vrijwilligers te identificeren en registreren en om deze toe te kennen aan teams en coördinatoren

    • Houd registers bij van vrijwilligers

     Maak en onderhoud actuele registers van vrijwilligers, hun competenties en taken

    • Bereid voor op crowd tasking

     Bereid voor op crowd tasking, d.w.z. het toekennen van taken aan spontane vrijwilligers

    • Selecteer, organiseer, train en motiveer vrijwilligers

     Selecteer, organiseer, train en motiveer vrijwilligers; zorg voor toekenning van verantwoordelijkheden onder relevante gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties

    • Geef taken aan vrijwilligers

     Zorg voor voorlopige taaktoekenning aan georganiseerde vrijwilligers over 's

   • Leid professionele hulpverleners

    Leid loopbaanmodellen en professionele hulpverleners, d.w.z.:

    a. Voer algemene, regionale en lokale behoefteanalyse uit

    b. Zet een raamwerk op van competenties en gedragsindicatoren

    c. Zet een CM-beroep op met loopbaanplan en taakverdelingen

    d. Selecteer, organiseer, train, certificeer en motiveer de professionele hulpverleners

    e. Waarborg dat de CM-leiders kennis van zaken hebben, competent zijn en goed ondersteund worden

  • Bereid u voor op crisismanagement
   • Definieer minimale activeringsvereisten

    Definieer een set van minimale activeringsvereisten voor situaties op verschillende niveaus van crisiscommando en management

   • Zet een geïntegreerde CM-organisatie op

    Zet een geïntegreerde voor op, d.w.z.:

    a. Zet een raamwerk op van autoriteit op centraal, regionaal en lokaal niveau

    b. Bereik consensus omtrent het algehele CM-proces

    c. Zet wettelijke lijnen van autoriteit, taken en verantwoordelijkheden op

    d. Zet CM-HQ, ondersteunende centra en lokale commandostructuren op

   • Zet CM-regels en standaard operationele procedures op

    Zet regels en standaard operationele procedures op voor , d.w.z.:

    a. Maak concepten, coördineer en keur CM-juridische handelingen goed

    b. Definieer kritieke pre-crisis-, - en herstelprocedures voor verschillende niveaus van commandovoering en management

    c. Bereid SOP's voor elk gevaar voor, keur ze goed en communiceer ze aan alle belanghebbenden

    d. Zet gevareninformatie en datavereisten op en regels voor het verzamelen en delen daarvan

   • Zet protocollen op voor grensoverschrijdende noodsituaties

    Bereid responsprotocollen voor grensoverschrijdende noodsituaties voor en bereik overeenstemming over het relevante internationale format

   • Identificeer en analyseer knelpunten

    Identificeer belangrijke beperkingen van middelen en mogelijke knelpunten in de besluitvorming en de beschikbaarheid van middelen en analyseer hun potentiële impact

  • Maak een plan voor CM-capaciteiten
   • Beoordeel huidige capaciteiten

    Verzamel en orden de informatie over de huidige crisismanagementcapaciteiten en beoordeel hun adequaatheid tegenover de reeks 's

   • Coördineer en keur plannen voor de ontwikkeling van de capaciteit goed

    Coördineer planningsprocessen en belangrijke hulpbronnen toekenningsbeslissingen tussen belangrijke bijdragende instanties; Keur plannen voor de ontwikkeling van de goed

   • Definieer capaciteitsmogelijkheden

    Genereer en vergelijk diverse opties om tegemoet te komen aan capaciteitsvereisten, bijv. upgraden van bestaande of aankopen van nieuwe apparatuur; introduceren van nieuwe trainingsstandaarden; investeren in gespecialiseerde of algemene CM-units; in eigen huis houden of uitbesteden van de , etc.

   • Definieer de benodigde CM-capaciteiten

    Definieer de benodigde crisismanagementcapaciteiten voor CM, d.w.z.:

    a. Ontwikkel een CM-concept van operaties

    b. Formuleer en coördineer een nationale generieke CM-taaklijst

    c. Voer mission-to-task analyse uit

    d. Definieer de belangrijke capaciteitsclusters

    e. Stel de doelstellingen van de capaciteit op

   • Bepaal toekomstige crisisscenario's en belangrijke karakteristieken

    Bepaal belangrijke kenmerken van toekomstige crises (type, omvang, intensiteit, dynamiek, complexiteit, impact, etc.), werk de respectievelijke ’s uit en analyseer ze en selecteer een reeks van scenario's die gebruikt moeten worden in het planningsproces

   • Zet een CM-beleidsraamwerk op

    Zet een beleidsraamwerk voor op, d.w.z.:

    a. Formuleer CM-beleidsraamwerk in termen van doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden en keur het goed

    b. Voer op een hoog niveau een kosten-batenanalyse uit van de CM-opties, bijv.: is het goedkoper om een kwetsbaarheid te verminderen of om de infrastructuur en apparatuur te vervangen; balans van investeringen in risicobeperking, bescherming, en , etc.

    c. Definieer prioriteiten

    d. Maak het beleidsraamwerk beschikbaar voor alle CM-belanghebbenden

   • Identificeer hiaten en redundanties

    Vergelijk de benodigde en actuele capaciteiten; identificeer capaciteitshiaten en -redundaties

   • Stimuleer normen voor de evaluatie van de gevaren en de interoperabiliteit.

    Stimuleer normen om een gemeenschappelijke basis te bieden voor van gevaren en , bijv. gemeenschappelijke normen van brandstofkarakterisering in regio's die gevoelig zijn voor bosbranden, formaten voor gegevensuitwisseling, kaartsymbolen, etc.

   • Test de capaciteitsmogelijkheden

    Test de capaciteitsmogelijkheden aan de hand van beperkte hulpbronnen en CM-prioriteiten

 • Commandovoering, besturing en coördinatie
  • Bouw en onderhoud het C3-systeem
   • Ontwerp, test en valideer het C3-systeem

    Ontwerp, test en valideer het C3-systeem voor de individuele componenten en als geheel, d.w.z.:

      a. Zet C3-systeem op voor elke deelnemende dienst

      b. Bepaal de niveaus van commandovoering en zet een C3-systeem op voor elk commandoniveau, bijv. operationeel, regionaal en landelijk (centraal)

      c. Zorg voor leerstellige en technische en integreer commando- en managementniveaus van instanties en autoriteiten

   • Zet C3-informatiesystemen op

    Zet C3-informatiesystemen op en informatiesysteemmanagement

   • Zet C3-procedures op

    Zet C3-procedures op op alle commando- en managementniveaus

   • Handhaaf de integriteit van het C3-systeem

    Handhaaf de integriteit van het systeem voor de commandovoering, besturing en coördinatie

   • Bereid C3-personeel voor

    Selecteer, train en certificeer C3-personeel

   • Zorg voor apparatuur, software, codes

    Zorg voor apparatuur, software, codes, etc.

   • Zorg voor vaste en mobiele commandofaciliteiten

    Zorg voor vaste en mobiele (veld, inzetbare) commando-infrastructuur, apparatuur, software, personeel, , etc.

  • Zet de commandocomponent op
   • Definieer de CM-commandoketen

    Definieer de CM-commandoketen, d.w.z.:

    a. Zet C3 op op centraal, regionaal en lokaal niveau

    b. Definieer autoriteit en verantwoordelijkheden op elk niveau

    c. Definieer een raamwerk en regels voor het delegeren van autoriteit

    d. Definieer procedures en voorzie richtlijnen voor commandovoering en beheer van incidenten, noodsituaties en crises

    e. Zorg voor commando-integriteit terwijl wordt overgegaan van incident- naar nood- en

   • Zorg voor een omgeving en middelen voor de besluitvorming

    Zorg voor een CM-relevante omgeving voor de besluitvorming en ken hulpbronnen toe

  • Zet de controlecomponent op
   • Ontwerp een controlesysteem

    Ontwerp een controlesysteem voor de hele commandoketen, d.w.z.:

      a. Definieer de controletaken voor besluitvorming, operaties en hulpbronnenplanning en implementatie feedback

      b. Bepaal controleregels binnen elk niveau en over alle commandoniveaus

      c. Zet plannings- en besluitvormingsprocedures op voor crisisomgeving

      d. Formuleer uitvoeringsinformatie (besluiten, richtlijnen, orders, commando's) en zorg voor sjablonen voor elk commandoniveau

      e. Zorg voor integriteit terwijl wordt overgegaan van incident naar nood- en

   • Bepaal de uitgangspunten van informatie-uitwisseling

    Bepaal de uitgangspunten voor de uitwisseling van CM-informatie tussen instanties en autoriteitsniveaus

   • Zet de controlecapaciteit op elk commandoniveau op

    Zet de controlecapaciteit op elk commandoniveau op, waaronder informatie, communicatie en (personeel)

   • Zet regels op voor rapportage

    Zet regels op voor rapportage en prestaties

   • Bied wetenschappelijk en technisch advies

    Bied in-house wetenschappelijk en technisch advies en snelle toegang tot externe expertise

  • Zet het coördinatiecomponent op
   • Zet coördinatie op in de transitie van respons naar herstel

    Zet een taakgroep op voor de coördinatie van het om de transitie van naar herstel te beheren

   • Zorg voor coördinatie met de media

    Zorg voor coördinatieteams en gemeenschappelijke regels voor de betrekkingen met de media en de communicatie met het publiek

   • Zorg voor coördinatie met maatschappelijke, private en internationale organisaties

    Zet mechanismen op voor de coördinatie met maatschappelijke organisaties, de private sector en internationale organisaties

   • Zet interne coördinatie op

    Zet mechanismen op voor interne coördinatie:

      a. Tussen diverse ministeries, instanties en beleidssectoren (horizontaal)

      b. Tussen het moederdepartement en ondergeschikte instanties/entiteiten in dezelfde sector (verticaal)

   • Zorg voor een professionele coördinatie

    Zorg voor een professionele coördinatie gebaseerd op sjablonen en permanente CM- /-personeel

   • Zet een grensoverschrijdende coördinatie op

    Zet coördinatie op in op een (potentiële) grensoverschrijdende

  • Exploiteer het C3-systeem
   • C3-levering van kritieke ondersteuningsactiva

    Voer commando, controleer en coördineer de levering van kritieke ondersteuningsactiva (transport, UAVs/drones, gespecialiseerde vliegtuigen, satellietbeelden, internationale informatie, etc.)

   • C3 SAR-operaties en operaties van hulpverleners

    Voer commando, controleer en coördineer zoek- en reddingsacties en acties van eerstehulpverleners

   • Operaties van C3-vrijwilligers

    Commandovoering, besturing en coördinatie van acties en operaties van vrijwilligers

   • Lever openbare informatie en advies

    Lever openbare informatie, richtlijnen, instructies en advies

   • Zet ad-hoctaakgroepen op

    Zet ad-hocgroepen op met als taak het beheren van specifieke problemen

   • Onderhoud wetenschappelijke en technologische adviescapaciteit

    Onderhoud permanente voor het bieden van wetenschappelijk en technologisch advies aan besluitvormers en planners

   • Leid en ondersteun internationale hulpverleners

    Leid en ondersteun de acties en operaties van de internationale hulpverleners

   • Beheer middelen om prioritaire taken aan te kunnen

    Beheer materieel en andere middelen ter ondersteuning van de uitvoering van prioritaire taken

   • Bewaak het getroffen gebied

    Zorg voor een uitgebreide bewaking van het getroffen gebied, mensen, kritieke infrastructuur en activa en vitale functies, waaronder het gebruik van data uit diverse bronnen om het getroffen gebied uitgebreid te monitoren, het situationele bewustzijn te vergroten en de ondersteuning van de besluitvorming te vergemakkelijken

   • Zorg voor continue weloverwogen planning

    Zorg voor continue weloverwogen planning overeenkomstig vastgelegde prioriteiten

   • Zorg voor oriëntatie van de besluitvormers

    Zorg voor oriëntatie van de besluitvormers, stel actierichtingen voor, prioriteiten, toewijzing van middelen en andere directe maatregelen

   • Zorg voor situationeel bewustzijn, deel COP

    Zorg voor situationeel bewustzijn over de commandoketen, door het verzamelen van operationele informatie, het continu beoordelen van 's en bedreigingen en het bouwen en delen van een Common Operational Picture (COP), incl.:

      a. Wissel informatie over de uit tussen organisaties om bij te dragen aan de situationele bewustwording

      b. Integreer data uit verschillende bronnen en modellen om de COP en de situationele bewustwording te verbeteren

      c. Zorg voor de samenvoeging van historische, realtime data en uitvoer van gevalideerde modellen, die in verschillende formaten worden geleverd, om de situationele bewustwording van de managers te verbeteren

   • Bied waarschuwing en alarmen voor secundaire gevaren

    Blijf openbare en institutionele waarschuwingen en alarmen geven voor secundaire gevaren, bijkomende dreigingen en gerelateerde ontwikkelingen

   • Neem en verspreid besluiten

    Neem, communiceer en verspreid besluiten, commando's en instructies

   • Geef taken aan hulpverleners

    Zorg voor taaktoekenning aan alle hulpverleners

 • Crisiscommunicatie en informatiemanagement
  • Voer communicatie en informatieplanning uit en coördineer
   • Activeer een CCIM-team van verschillende instanties

    Organiseer/activeer een crisiscommunicatie- en informatiemanagementteam van verschillende instanties om mechanismen op te zetten voor het verzamelen, analyseren, produceren en verspreiden van crisisinformatie

   • Ontwikkel communicatiebeleid, -plannen en -procedures

    Ontwikkel communicatiebeleid, -plannen en -procedures ter ondersteuning van overheidsinstanties, lokale autoriteiten, private- en vrijwilligersorganisaties, d.w.z.:

    a. Maak en handhaaf een inschatting van de communicatie en informatieomgeving

    b. Bepaal de communicatie- en informatiebeheersverantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke actor in de CM-commandostructuur

    c. Maak duidelijk wat het doelpubliek is

    d. Ontwikkel implementatiepakketten (publiek, informatie, kanalen, hulpmiddelen, tijdsspanne) en bepaal verantwoordelijkheden

    e. Bewaak, verkrijg institutionele en openbare feedback en pas aan waar nodig

    f. Zet de basis op voor internationale samenwerking op het gebied van communicatie- en informatiemanagement

    g. Zet overleg en coördinatie op tussen belanghebbenden bij de ontwikkeling van communicatiebeleid, -plannen en -procedures voor het faciliteren van de uitwisseling van crisisrelevante informatie vóór en tijdens een

   • Ontwikkel cyberveiligheidsbeleid, -plannen en procedures

    Ontwikkel cyberveiligheidsbeleid, -plannen en procedures om het functioneren van de CM-netwerken te waarborgen, gebaseerd op een alle ’s omvattende aanpak, d.w.z.:

    a. Definieer de plaats van cyberveiligheid in het crisismanagementsysteem

    b. Voer alle risico’s omvattende cyberrisicobeoordeling uit tussen de instanties

    c. Identificeer expertise en capaciteiten bij de sub-overheidsniveaus van CM, private actoren, waaronder operators van digitale infrastructuur en vrijwilligers

    d. Plaats de besluitvorming inzake cyberveiligheid binnen het totale CM multi-jurisdictionele besluitvormingsproces

    e. Bepaal welke organisaties betrokken moeten worden en de rollen die zij spelen in de beschermings-, - en hersteloperaties

   • Zet relaties op tussen CM-autoriteiten en media

    Bouw relaties op tussen crisismanagementautoriteiten (teams) en media (of hernieuw ze), d.w.z.:

    a. Coördineer het formaat van de te leveren informatie

    b. Coördineer het werk van mediapersoneel binnen het betrokken gebied (gedragsregelsen ondersteuning van de CM-instanties)

   • Houd een register bij van planning en beslissingen

    Houd een register bij van het planningsproces en besluiten om de van crisisoperaties te vergemakkelijken

   • Beheer het frequentiespectrum in een crisis

    Zet normen en een mechanisme op voor nationaal spectrummanagement voor crisissituaties

   • Beheer de zichtbaarheid in media

    Beheer de productie, het gebruik en de verspreiding van visueel materiaal via het internet, sociale netwerken, tv en kranten voor de crisismanagementoperaties, instanties en vrijwilligersorganisaties

  • Verbeter continu CCIM
   • Establish equipment and training standards

    Establish and enforce the implementation of equipment and standards

   • Implementeer trainingsprogramma's voor CCIM

    Ontwikkel en implementeer trainingsprogramma's voor - (bescherming, en hulpverlening) communicatie- en informatiemanagement, d.w.z.:

    a. Ontwikkel en oefeningen om de kennis en vaardigheden van individuen en de en capaciteiten voor het gebruik van crisiscommunicatie en -informatie te testen en voer deze uit

    b. Voer oefeningen uit om de , betrouwbaarheid en cyberveiligheid van de communicatieapparatuur en -software te testen

    c. Voer crisisresponsoefeningen uit om de te evalueren

    d. Voer multinationale, nationale, regionale en lokale oefeningen uit

  • Creëer CCIM-netwerken
   • Bouw CCIM-componenten en -functionaliteiten

    Definieer, bouw en onderhoud componenten en functionaliteiten van het crisiscommunicatie- en informatiemanagementsysteem

    • Zet databank op van alle risico’s

     Zet CM-databank op van alle ’s en regel de toegang hiertoe

    • Integreer beslissingsondersteuning

     Integreer CM- systemen en hulpmiddelen voor beslissingsondersteuning, incl.:

       a. Integreer in (het/de) syste(e)m(en) voor beslissingsondersteuning de uitvoer – status en voorspellingen – van de verspreiding van de gevaren en hun gevolgen

       b. Integreer in (het/de) syste(e)m(en) voor beslissingsondersteuning de van kwetsbaarheden over de domeinen heen en hun gevolgen

       c. Combineer data van diverse bronnen en modeluitvoer om beslissingsondersteuning te bieden aan crisismanagers en commandanten

    • Beheer data

     Beheer toegang tot data, dataverwerking en distributie

    • Zorg voor crowdsourcing

     Creëer mogelijkheden voor de toepassing van relevante vormen van crowdsourcing; verspreid de informatie over dergelijke mogelijkheden

   • Zet crisiscommunicatiecapaciteiten op

    Creëer en onderhoud crisiscommunicatiecapaciteiten, incl.:

    a. Definieer de communicatie- en informatievereisten voor centrale autoriteiten, eerstehulpverleners, regionale en lokale autoriteiten, vrijwilligersorganisaties en private entiteiten

    b. Zorg voor een veilige interoperabele communicatie met de hulpverleners, autoriteiten en belanghebbenden in alle milieuomstandigheden door middel van normen en coördinatie van de acquisitie

    c. Zorg voor de mogelijkheid om op afstand kritieke informatie te verkrijgen omtrent de omvang, de perimeter of het binnengebied van het incident

    d. Zorg voor coördinatie met communicatiesystemen en -middelen van bedrijven

   • Zet noodoproepdiensten op

    Zet noodoproepdiensten op; verspreid informatie en begeleiding omtrent het gebruik van dergelijke services

   • Zet informatiemanagementcapaciteiten op

    Creëer en onderhoudt capaciteiten op het gebied van crisisinformatiebeheer

    • Bevestig van de kwaliteit van de data

     Controleer en bevestig de relevantie en de kwaliteit van de data

    • Definieer informatiemanagementprocedures

     Definieer en coördineer informatiemanagementprocedures onder belanghebbenden om de uitwisseling van informatie over de te faciliteren

    • Bepaal rapportagestromen

     Beschrijf rapportagestromen en keur deze goed en bied begeleiding aan CM-actoren

    • Identificeer de informatiebehoeften van de belanghebbenden

     Identificeer en analyseer de informatiebehoeften van de belanghebbenden van

    • Integreer hulpmiddelen voor gegevensverzameling

     Ontwerp en integreer gereedschappen voor gegevensverzameling, incl.:

       a. Zorg voor bijna realtime toevoer van actuele data zodat van dreigingen en betrouwbare voorspellingen mogelijk zijn door de crisismanagers en commandanten tijdens responsoperaties

     b. Integreer hulpmiddelen voor gegevensverzameling in gemeenschappelijke architectuur voor data- en informatiemanagementom de te waarborgen

    • Zorg voor data-analyse

     Bepaal data-analyseprocedures en zorg voor de nodige

    • Organiseer opslag en ophalen van gegevens

     Maak procedures en activa voor de opslag en ophalen van gegevens

    • Zorg voor de verspreiding en het delen van informatie

     Definieer de verspreidingsprincipes en routes voor het delen van informatie tussen CM-actoren en belanghebbenden

   • Bied CCIM technologische ondersteuning

    Voorzie technologieën voor de ondersteuning van crisiscommunicatie en informatiemanagement, inclusief oplossingen voor

  • Zet CCIM-organisatie op
   • Zet een concept op van CCIM-operaties

    Coördineer en zet een concept op van crisiscommunicatie en informatiemanagementoperaties

   • Zorg voor veilige opslag en uitwisseling van content

    Zorg voor veilige opslag en uitwisseling van content; d.w.z.:

      a. Zet een gestructureerd systeem op voor de uitwisseling van informatie voor datatransformatie en -routing

      b. Ontwikkel samenwerkingshulpmiddelen voor het veilig opslaan en uitwisselen van data

      c. Ontwikkel samenwerkingshulpmiddelen voor het beheer van bedrijfscontent

   • Reguleer de toegang tot CM-communicatie en -informatie

    Reguleer toegang tot crisismanagementcommunicatie en -informatie, d.w.z.:

      a. Definieer en coördineer de algemene regels voor toegang tot CM-communicatie en -informatie en normen voor certificering van netwerken, infrastructuur en personeel

      b. Ontwikkel en coördineer crisiscommunicatie en informatiemanagementdocumentatie en -procedures over nationale instanties, lokale autoriteiten, private entiteiten en vrijwilligersorganisaties heen

      c. Leg normen vast, zet procedures en kanalen op voor het verlenen en intrekken van de toegang van medewerkers tot middelen of systemen

      d. Zet procedures op voor de authenticatie van gebruikers en dynamische wijziging van rechten tijdens een

      e. Herzie periodiek de toegangsprotocollen voor elk kritiek actief of systeem om te waarborgen dat de juiste individuen geautoriseerde toegang hebben

   • Zet een geïntegreerd CCIM-netwerk op
    • Definieer vereisten voor CCIM-infrastructuur

     Definieer sectorale en geografische vereisten voor de infrastructuur voor crisiscommunicatie en informatiebeheer

    • Creëer infrastructuur voor CM-operaties

     Creëer een infrastructuur voor crisismanagementoperaties- met het oog op de besluitvorming, en controle van operaties

    • Zorg voor een infrastructuur voor informatiebeheer

     Zorg voor een infrastructuur voor informatiebeheer voor het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en verspreiden van de informatie die nodig is voor de besluitvorming

    • Identificeer de CCIM-capaciteiten en procedures van de belanghebbenden

     Identificeer de beschikbare crisiscommunicatie- en informatiebeheercapaciteiten en interoperabiliteitskwesties van de belanghebbenden

    • Organiseer CCIM's cyberveiligheid

     Zet cyberveiligheidsrollen en -verantwoordelijkheden op van centrale en lokale autoriteiten en deelnemende instanties en procedures voor informatie-uitwisseling, tasking en coördinatie

  • Exploiteer CCIM voor bescherming, respons en herstel
   • Detecteer en ontkracht misleiding en geruchten op sociale media

    Detecteer en ontkracht misleiding en geruchten op sociale media omtrent de crisissituatie

   • Bewaak de verslaggeving van de media

    Organiseer en houd toezicht op de verslaggeving in de media over de gevolgen van de , de die de CM-instanties hebben geboekt bij de bestrijding van rampen, aanbevelingen aan de bevolking, etc.

   • Bied communicatie en informatieondersteuning aan C3

    Bied operationele communicatie en informatieondersteuning voor C3 door bepaalde organisaties (bijv. professionele hulpverleners) aan andere belanghebbenden (bijv. lokale autoriteiten, private actoren, vrijwilligers) om bijvoorbeeld de te vergemakkelijken

    • Communiceer operationele informatie over de commandostructuur

     Communiceer operationele informatie over de commandostructuur

    • Voer informatieanalyse en evaluatie uit

     Voer permanente informatieanalyse en uit

    • Zet veldcommunicatie in

     Zet mobiel(e) crisiscommunicatiesyste(e)m(en) in het getroffen gebied in

    • Faciliteer dataverwerking/ lift

     Faciliteer dataverwerking, inclusief operationele datalift

    • Bied communicatieondersteuning aan lokale autoriteiten en de private sector

     Bied en coördineer open communicatieondersteuning aan lokale autoriteiten en de private sector ter ondersteuning van het bewustzijn, bescherming, en hulpoperaties

    • Zorg voor communicatie met en tussen taakgroepen

     Zorg voor veilige communicatie met en tussen zoek- en reddingsdiensten en de taakgroepen van de eerstehulpverleners

    • Zorg voor communicatie met vrijwilligers

     Zorg voor betrouwbare communicatie en informatie-uitwisseling met vrijwilligersorganisaties en spontane vrijwilligers

   • Verstrek informatie aan de media en het publiek

    Zorg voorrelevante en adequate informatie voor de media en het publiek

    • Adviseer de leiding over het werken met de media

     Adviseer de CM-leiding over het werken met de media (toezicht op hun werk, coördinatie)

    • Bied informatie omtrent de impact van de crisis

     Zorg voor of vergemakkelijk de productie van middelen (foto's, kaarten, afbeeldingen, video's, persberichten, etc.) die de impact van de en van de responsacties bij rampen documenteren

   • Waarborg waarschuwing en alarmering

    Waarborg waarschuwing en alarmering aan alle commandoniveaus, CM-instanties en het publiek

   • Ondersteun C3-besluitvorming

    Ondersteun besluitvorming bij de processen van commandovoering, controle en coördinatie, bijv. door het implementeren van analyse en beoordelingsmodellen en -hulpmiddelen

 • Ontwikkel communicatiebeleid
 • Zorg voor een veilige en betrouwbare CM-omgeving

  Zorg voor een veilige en betrouwbare omgeving door middel van wetshandhaving en gerelateerde beveiligings- en beschermingsoperaties voor mensen en gemeenschappen in getroffen gebieden en voor alle hulpverleners die betrokken zijn bij CM-operaties, d.w.z.:

    a. Voer vroege evaluaties uit ter plaatse

    b. Zet een veiligheidscontrolesysteem op in het getroffen gebied

    c. Ontwikkel (herzie) eenveiligheidsplan voor de locatie

    d. Ontwikkel en implementeer specifieke fysieke veiligheidsmaatregelen, tegenmaatregelen en procedures

    e. Voer veiligheidsoperaties uit binnen, langs de grenzen en buiten het getroffen gebied waar evacués tijdelijk zijn geplaatst

    f. Deel veiligheidsinformatie met staats- en lokale functionarissen, de private sector en het publiek, zoals gepast

 • Exercise Evaluation
 • Identificeer gevaren en dreigingen

  Identificeer alle potentiële gevaren en dreigingen die gevolgd moeten worden.

 • Logistiek
 • Risicobeperking
  • Beoordeel de risico's
   • Evalueer de kwetsbaarheden voor gevaren

    Evalueer de blootstelling en de kwetsbaarheid van kritieke infrastructuren, activa en essentiële diensten voor gevaren, cyber- en CBRNE-dreigingen, incl.:

    a. Definieer infrastructuur en activa die potentieel worden beïnvloed door gevaren, cyber- en CBRNE-dreigingen

    b. Bepaal de criteria voor de van de kwetsbaarheid

    c. Identificeer kritieke infrastructuur en activa

    d. Kwantificeer de infrastructuur en waarde van de activa

    e. Evalueer kwetsbaarheden van essentiële diensten

   • Voer identificatie, documentatie en analyse uit van alle risico’s

    Voer de identificatie, registratie en analyse van de gevaren uit met behulp van een goedgekeurde, erkende methode, die rekening houdt met alle mogelijke gevaren, zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte incl.:

    a. Documenteer de identificatie en analyse van de gevaren (risicobeoordelingen) en maak deze openbaar beschikbaar aan de belanghebbenden en leden van de gemeenschap, en herzie deze regelmatig

    b. Ondersteun de risico- met wetenschappelijke data, het gebruik van GIS en analyse van historische en geprojecteerde gevolgen om specifieke blootstellingen en kwetsbaarheden op te sporen van een bepaald gebied

   • Maak een schatting van de kettingreacties

    Maak een schatting van de gevolgen van mogelijke kettingreacties, bijv. een overstroming die leidt tot epidemieën of een aardbeving die leidt tot een dambreuk

   • Maak een schatting van de impact over de grenzen heen

    Maak een schatting van de mogelijke gevolgen van gevaren over de grenzen heen

   • Maak een schatting van de effecten over de domeinen heen

    Maak een schatting van de mogelijke effecten over de domeinen heen onder de gevolgen van concrete gevaren, bijv. een natuurramp die leidt tot massale wanorde

   • Schat de risico's in

    Schat 's in door de volgende taken uit te voeren:

    a. Verzamel bewijs en definieer de risicofactoren (definieer een schaal)

    b. Zet een databank op omtrent populatie, economie, huisvesting, gezondheid, infrastructuur, klimaat, land, water, ruwe grondstoffen, cultureel erfgoed, etc.

    c. Stel gevarenscenario's op

    d. Evalueer de gevolgen van gevaren voor mensen, essentiële functies van de overheid en lokale instellingen, fysieke en digitale infrastructuur en activa en evalueer het niveau van de risico's

    e. Ontwikkel en handhaaf burgerveiligheid (bijv. kwetsbaarheid voor gevaren en dreigingen) kaarten op nationaal, regionaal en lokaal niveau

  • Werk een beleid en strategie uit inzake risicobeperking
   • Voer een communicatiecampagne inzake risicobeperking

    Initieer, coördineer en leid een communicatiecampagne inzake risicobeperking

   • Zet planning en coördinatie op

    Zet een mechanisme op voor planning en coördinatie van risicobeperking, inclusief de volgende taken:

    a. Bereid professioneel personeel voor op planning en implementatie van risicobeperkende maatregelen

    b. Voer demonstraties uit

    c. Zet opleidingsmodules op en certificeer ze

   • Formuleer de risicobeperkende strategie

    Formuleer de risicobeperkende strategie door de volgende taken uit te voeren:

    a. Definieer strategiedoelen inzake risicobeperking

    b. Maak een 'goals-to-tasks'-analyse

    c. Definieer risicobeperkende maatregelen (plannen en programma's; op nationaal en lokaal niveau, internationaal)

    d. Selecteer en prioriteer risicobeperkende maatregelen

   • Zorg voor beleidsrichtlijnen

    Verstrekbeleidsrichtlijnen door de volgende taken uit te voeren:

    a. Analyseer het effect van potentiele risicobeperkende maatregelen op gevaren, cyber- en CBRNE-dreigingen

    b. Analyseer het effect van potentiele risicobeperkende maatregelen op de blootstelling van kritieke infrastructuur en activa aan risico’s

    c. Verzamel, organiseer en gebruik bewijs om de effecten van risicobeperkende maatregelen te beoordelen

    d. Implementeer modellering en simulaties om de effecten van risicobeperkende maatregelen te beoordelen

    d. Definieer risicobeperkende principes en doelen

  • Implementeer risicobeperkende maatregelen
   • Pas maatregelen toe voor de vermindering van kwetsbaarheid op lange termijn

    Pas maatregelen toe voor de vermindering van kwetsbaarheid en risicobeperking op lange termijn , incl.:

    a. Introduceer beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwerp om ontwikkelingen en gemeenschapsinfrastructuur te vermijden in gebieden die gevoelig zijn voor gevaren om de mogelijke gevolgen ervan te beperken en risico's voor het leven, eigendom en milieu te vermijden

    b. Waarborg de betrouwbaarheid van de kritieke infrastructuur (zoals fysieke faciliteiten, toeleveringsketens, systemen, activa, informatietechnologieën en communicatienetwerken) die essentiële diensten bieden aan de mensen (incl. veilig drinkwater, eten, betrouwbaar transport, toegankelijke gezondheidsvoorzieningen, energie voor huizen en industrie, toegang tot banken, financiële en overheidsdiensten en communicatienetwerken om mensen sociaal en zakelijk te verbinden)

    c. Neem gevarenbestendige bouwvoorschriften en normen aan en dwing deze af

    d. Ontwerp verbeteringen aan de bestaande infrastructuur en essentiële diensten

    e. Voer grote werken uit om de gevolgen van regelmatige gevaren zoals seizoensgebonden overstromingen, ijsvorming, natuurbranden, tornado's e.a. te reduceren

    f. Realiseer back-updataopslag en verwerkingssystemen

    g. Neem systematische maatregelen ter bescherming van het landschap en de omgeving tegen onomkeerbare achteruitgang

    h. Maak gebruik van de ingebouwde veiligheid, beveiliging en in het ontwerp en de exploitatie van activa, systemen en netwerken

    I. Initieer en onderhoud burgerwachtverenigingen (vrijwilligers) voor buurtrisico’s

    j. Overig

   • Verbeter voorlichting, bewustzijn en vaardigheden inzake risicobeperkende maatregelen

    Verbeter de voorlichting, het bewustzijn en de vaardigheden bij het ontwerpen en implementeren van maatregelen ter beperking van de ’s, incl.:

    a. Voer campagnes voor de bewustheid van de gemeenschap om de kennis omtrent de voorbereiding op rampen te vergroten

    b. Introduceer algemene educatieve programma's voom kennis op te bouwen over de juiste acties ter voorbereiding op en reactie op een ramp

    c. Voer opleidings- en oefeningsprogramma's uit om de vaardigheden en de coördinatie bij het ontwerpen en implementeren van risicobeperkende maatregelen te verbeteren

   • Onderzoek de bruikbaarheid van natuurlijke waarden

    Onderzoek de bruikbaarheid van natuurlijke waarden, incl.:

    a. Ontwikkel de multifunctionaliteit van bossen, land, rivieren, meren, zeekust en andere door de ondersteuning van de economische, recreatieve en voorzieningen waardeketens

    b. Bevorder de integratie van nieuwe restauratiebehandelingen in beleids- en managementprotocollen

    c. Ontwikkel een gedeelde weergave van prioriteiten voor natuurlijke 's (bijv. een kaart over het risico op bodemerosie)

    d. Ontwikkel nieuwe benaderingen voor het beheer van biomassa op lange termijn

    e. Update regelmatig de informatie over de kwetsbaarheid van ecosystemen voor herhaaldelijke branden en intensiteiten

   • Maak de implementatie van een afvalvrije benadering mogelijk om de risico's te verminderen

    Bevorder de technologie en het gebruik van restmateriaal dat enorme ’s met zich mee kan brengen, bijv. stimuleren van de exploitatie van restbiomassa in de bosbouw door particuliere eigenaren, waarbij specifieke markten en procedures worden ingesteld om de dreiging van bosbranden te verminderen

  • Houd de strategie inzake risicobeperking relevant
  • Zorg voor risicobeperking
   • Definieer een raamwerk voor risicobeperking

    Ontwikkel een nationaal netwerk voor risicobeperking, incl.:

    a. Voer een nationale crisisrisicobeoordeling uit en definieer de omvang van de risicobeperkende maatregelen en activiteiten

    b. Identificeer de belangrijkste risicobeperkende actoren en belanghebbenden

    c. Stel de rollen en verantwoordelijkheden van belanghebbenden vast voor de beperking van de risico's

    d. Definieer de kerncapaciteiten die noodzakelijk zijn op zich voor te bereiden op de specifieke soorten rampen en crises die het grootste risico vormen voor de veiligheid van de mensen

    e. Breng de risicobeperkende doelstellingen en benaderingen in verband met de overige functionele CM-gebieden

    f. Zet een nationale CM-keten van leiding en coördinatie op – nationaal en internationaal

    g. Stel een operationele planning en hulpbronnenraamwerk op voor de risicobeperking op lange termijn op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau

   • Ontwikkel expertise voor het in kaart brengen van gevaren, voor kwetsbaarheden en risicobeoordeling

    Zorg voor wetenschappelijke, modellering en simulaties, en technische expertise voor het in kaart brengen van gevaren, het beoordelen van kwetsbaarheden en ’s ter ondersteuning van de beleidsvorming en -planning voor risicobeperking, bijv. bij het opstellen en prioriteren van risicobeperkende maatregelen)

   • Zorg voor risicobeperking, samenwerking en coördinatie

    Zorg voor samenwerking tussen overheden en CM-instanties om culturele, institutionele, en juridische problemen te overbruggen tussen landen bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke, risicobeperkende benadering:

    a. Stimuleer de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van bij gevaren en duurzaamheid, alsmede op het gebied van crisispreventie, -voorbereiding, - , - en -

    b. Coördineer het gebruik van internationale mechanismen zoals het EU-burgerbeschermingsmechanisme, de VN en andere mechanismen

 • Beschermingsfuncties
 • Herstelfuncties

  Beslissingen en acties die gericht zijn op het of te verbetering van de middelen van bestaan, gezondheid en de economische, fysieke, sociale, culturele en milieurijkdommen, -systemen en -activiteiten van een door een getroffen gemeenschap of samenleving, waarbij de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling in acht worden genomen, inclusief het opbouwen van een betere basis om het op rampen in de toekomst te voorkomen of te verminderen.

  • Pas de herstelplanning aan
   • Pas normen en wetgeving aan

    Formuleer en introduceer de benodigde veranderingen in wettelijke normen en overheidsbeslissingen (aanpassingen, wijzigingen of introductie van nieuwe specifieke normen)

   • Zorg voor gedetailleerde COP en deel deze

    Stel een gedetailleerd operationeel beeld vast en deel dit over de overheid, d.w.z.:

    a. Organiseer een onderzoeksmissie tussen de verschillende instanties

    b. Integreer de verzamelde data en informatie

    c. Nodig wetenschappelijke ondersteuning uit bij concrete zaken

    d. Bestudeer mogelijke secundaire en bijkomende gevaren

    e. Verstrek beoordelingsrapporten

   • Wijzig herstelplannen en -beleid

    Wijzig de noodplannen voor het , de programma's en het beleid waar nodig

   • Voorzie in besluitvorming dat op bewijs is gebaseerd

    Verzamel en verifieer data en ontwikkel hulpmiddelen die besluitvorming op basis van bewijs mogelijk maken

  • Betrek de bevolking
  • Beheer het economische herstel
   • Beoordeel economische reconstructiebehoeften

    Coördineer en voer een uitgebreide uit van de behoeften aan economische wederopbouw, tussen verschillende instanties en de openbare en particuliere sector. Beoordeel de economische gevolgen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, evalueer en rechtvaardig de betrokkenheid van de overheid bij het economisch

   • Plan economisch herstel op lange termijn

    Plan inspanningen voor economisch herstelop lange termijn, d.w.z.:

    a. Coördineer overheids-, regionale, lokale en private inspanningen

    b. Coördineer landbouwherstelprogramma's

    c. Introduceer monetaire instrumenten (bijv. hulpleningen) ter ondersteuning van het herstel van de lokale industrie, landbouw, handel en toerisme

   • Bied drijfveren voor een baan en ondersteuning bij werkloosheid

    Bied getroffen mensen drijfveren om hun baan te behouden of speciale ondersteuning bij werkloosheid

  • Beheer het milieuherstel
  • Beheer het humanitaire herstel
   • Beantwoord de behoeften van kwetsbare populaties

    Beantwoord de behoeften van kwetsbare populaties, let in het bijzonder op grote gezinnen, mensen met een handicap en verwanten van slachtoffers

   • Zet een tijdelijke schoolorganisatie op

    Zet een tijdelijke op voor het bieden van onderwijs aan kinderen

   • Leid vrijwilligers die sociale diensten verlenen

    Begeleid lokale autoriteiten bij het leiden van vrijwilligers die sociale en psychosociale diensten verlenen

   • Zorg voor levensmiddelen, water en energie voor de bevolking

    Zorg voor regelmatige leveringen van voedsel, water en energie voor privégebruik

   • Bied betrouwbaar tijdelijk onderdak

    Bied veilig en betrouwbaar tijdelijk onderdak en nutsvoorzieningen

   • Herstel kritieke medische en MHPSS-diensten

    kritieke medische en MHPSS-diensten, d.w.z.:

    a. Zorg voor uitgebreid stressmanagement, geestelijke gezondheids en psychosociale ondersteuning (MHPSS) en diensten en programma’s voor drugsmisbruik

    b. Maak (herzie, update) plannen voor duurzaam medisch herstel

    c. Zorg voor behandeling door relevante zorginstellingen en procedures

    d. Identificeer en mobiliseer gezondheidszorgmiddelen (budget, personeel, uitrusting, faciliteiten)

   • Ondersteun de hereniging van gezinnen

    Faciliteer en ondersteun hereniging van gezinnen uit het getroffen gebied

  • Manage het herstel van de infrastructuur

   Beheer het van de infrastructuur door de volgende functies uit te voeren:

   a. Coördineer en zorg voor uitgebreid herstel over verschillende instanties heen en zowel privaat als publiek, en onderzoek de rehabilitatiebehoefte

   b. Ontwikkel prioritair beleid, plannen en programma's voor infrastructuurherstel

   c. Mobiliseer openbare, private en internationale middelen voor programma’s voor het herstel van de infrastructuur

   d. Zet speciale wettelijke normen en financiële mechanismen op om de wederopbouw van de individuele en zakelijke infrastructuur te ondersteunen

   e. Coördineer de rehabilitatie van gebouwen en transportinfrastructuur

   f. Bied gouvernementele engineeringdiensten en andere ondersteuning aan lokale autoriteiten voor openbare werken en herstel van infrastructuur

   g. Integreer staats-, lokale en private inspanningen voor het herstel van de infrastructuur

  • Bied directe hulpondersteuning
   • Breid de directe gezondheidszorg uit

    Breid de directe gezondheidszorg uit, d.w.z.:

    a. Informeer de getroffen mensen omtrent de van de gezondheidszorg

    b. Neem preventiemaatregelen tegen epidemieën

    c. Bied klinische zorg voor de gewonden

    d. Pas preventie- en beheersmaatregelen toe voor infectieziekten

   • Open kritieke transportlijnen

    Open en onderhoud kritieke transportlijnen en beheer hun gebruik

   • Zorg voor elektriciteit

    Zorg voor noodstroomondersteuning

   • Bied psychologische ondersteuning

    Bied psychologische ondersteuning aan individuen en gezinnen

   • Upgrade het tijdelijke onderdak

    Upgrade het tijdelijke onderdak, d.w.z.:

    a. Schat de daadwerkelijke behoeften in

    b. Mobiliseer middelen voor wederzijdse hulp

    c. Vraag en beheer internationale ondersteuning voor tijdelijk onderdak

  • Herstel openbare levenslijnen
   • Herstel de toeleveringsketens van levensmiddelen

    en ondersteun de toeleveringsketens voor basislevensmiddelen

   • Herstel het bankwezen en commerciële diensten

    Ondersteun het van het bankwezen en andere commerciële diensten

   • Herstel de levering van brandstoffen

    en ondersteun de levering van alle belangrijke soorten brandstof aan openbare en particuliere gebruikers

   • Herstel de levering van drinkbaar water

    en ondersteun de levering van drinkbaar water aan openbare en particuliere gebruikers

   • Herstel lokale openbare diensten

    Ondersteun het van lokale openbare diensten, met scholen, gezondheidszorg en sociale zorgdiensten als hoogste prioriteit

   • Herstel massacommunicatie en het internet

    massacommunicatie en de internetverbinding in heel het getroffen gebied

   • Herstel massaverkeersmiddelen

    en ondersteun basis massatransportdiensten

   • Herstel postdiensten

    de landelijke postdienst; ondersteun het herstel van de andere postdiensten

   • Herstel duurzame levering van elektriciteit

    en ondersteun de levering van elektriciteit aan openbare en particuliere gebruikers

   • Herstel het afvalinzamelsysteem

    en ondersteun het systeem voor het verzamelen van vast afval en het afvoeren van afval

 • Responsfuncties
  • Leg de basis voor hulpverlening en herstel
   • Ontsmet activa en infrastructuur

    Ontsmet, inactiveer en ontgift gebouwen, apparatuur, machines en terreinen

   • Start het schoonmaken van het rampgebied

    Start het algemeen schoonmaken van het getroffen gebied

   • Beheer de transitie van respons naar herstel

    Beheer de transitie van naar en de implementatie van plannen voor de beheersing van de gevolgen op lange termijn ; implementeer demobilisatie- en deactiveringsplannen

   • Herstel de levering van basisdiensten

    of voorzie in basisdiensten en -behoeften, bijv. water, levensmiddelen, energie, communicatie, etc.

  • Beperk de gevolgen van de crisis
   • Bedwing de gevaarlijke oorzaken van de crisis
    • Beheers overstromingen

     Voer overstromingsbeheersingsoperaties uit

    • Controleer het bereik van CBRN-middelen

     Controleer het bereik van chemische en biologische middelen en straling / nucleaire middelen of HAZMATs, waaronder:

     a. Verzamel, evalueer en verspreid de beschikbare informatie aan hulpverleners

     b. Evalueer de locatie (bijv. door hulpverleners die chemische, biologische en radiologische detectie-, identificatie- en bewakingsapparatuur gebruiken voor het herkennen van tekenen en indicatoren van CBRN of HAZMATs

     c. Isoleer de locatie om de gevolgen te beperken en zorg voor een binnen- en buitencordon (hete/warme/koude zone)

     d. Zet een quarantainegebied op voor besmette slachtoffers, alsmede ontsmettings- en triageposten

     e. Voer CBNR en HAZMAT responsoperaties uit, inclusief ontsmetting, evacuatie en andere

    • Detecteer explosieven en beperk de potentiële gevolgen

     Detecteer explosieven en neem maatregelen om hun potentiële gevolgen te beperken

    • Bestrijd en bedwing branden

     Zorg voor brandbestrijding

   • Beperk de gevolgen van defecten in digitale infrastructuren

    Beperk de gevolgen van gedeeltelijke beschadiging of volledige disfunctionaliteit van de digitale infrastructuren en activa voor de om de te beheren, om hulp te bieden en diensten te leveren binnen de getroffen gebieden, de capaciteit van de getroffen mensen om te communiceren en de functionaliteit van kritieke systemen zoals de levering van stroom en gas, transport via de lucht en spoor, openbare communicatie, bankieren en andere

   • Protect CI from secondary damage

    Identify damaged critical infrastructure and key assets and coordinate immediate actions to protect them from secondary damage

   • Neem onmiddellijk maatregelen op het gebied van wetshandhaving

    Neem onmiddellijk maatregelen op het gebied van wetshandhaving, d.w.z.:

    a. Isoleer het gebied dat is getroffen door de

    b. Zet noodverkeerregeling op

    c. Handhaaf de openbare orde binnen het getroffen gebied

    d. Start onderzoeken

    e. Open transport- en communicatielijnen naar veilige(re) gebieden

  • Oriënteer en besluit
   • Voer een schade- en behoeftenanalyse uit

    Maak een analyse van de schade en de behoeften, d.w.z.:

    a. Verzamel en integreer menselijke en sensordata uit het veld en uit boordplatformen

    b. Voer situationele analyse uit

    c. Voer een eerste schade- en uit

    d. Identificeer de directe behoeften van de getroffen populaties

    e. Ontwikkel een model- en datagebaseerde voorspelling van de crisisevolutie en gevolgen voor de verschillende domeinen

   • Beslis over de introductie van crisiswetgeving

    Beslis over de introductie van crisiswetgeving en andere noodmaatregelen, d.w.z.:

    a. Introduceer crisiswetgeving op een nationaal, regionaal of lokaal niveau

    b. Neem andere noodmaatregelen

    c. Lever informatie over de situatie en de genomen maatregelen - nationaal en internationaal

   • Bepaal de aard van de crisis

    Verzamel informatie, bepaal en evalueer de aard van de

   • Beheer waarschuwingen

    Beheer waarschuwingen aan het publiek, leveranciers van essentiële diensten en operators van kritieke infrastructuur, d.w.z.:

    a. Bereid waarschuwingen voor

    b. Keur waarschuwingen goed

    c. Geef waarschuwingen

   • Geef ondersteuning bij het nemen van beslissingen

    Bied ondersteuning bij het nemen van beslissingen, d.w.z.:

    a. Bereid informatie voor ten behoeve van de besluitvorming

    b. Zorg voor een van de impact voor alle kwetsbaarheden (mensen, eigendommen, milieu)

    c. Faciliteer de voorspelling van het gevaar en zijn invloed

    d. Ontwikkel en evalueer handelswijzen

    e. Prioriteer taken en belangrijke hulpbronnen

    f. Vertaal de informatie in bruikbare formaten voor gebruikers van

    g. Bied wetenschappelijke ondersteuning voor besluitvorming

   • Herzie het responsplan en pas het aan

    Herzie het responsplan en pas het aan, d.w.z.:

    a. Beslis omtrent initiële betrokkenheid van overheidsinstanties, lokale autoriteiten en niet-gouvernementele organisaties

    b. Pas de managementprocedures aan naargelang de situatie

    c. Pas de commandostructuur aan en beslis over de inzet van mobiele crisismanagementcommandocentra

    d. Beoordeel de kritieke hulpbronnenbehoeften en de manieren van levering

  • Reageer op het gevaar
   • Activeer entiteiten voor crisismanagement

    Activeer de crisiscommando- en managemententiteiten en -centra

   • Voer gecoördineerde taakverdeling en middelenbeheer uit

    Voer gecoördineerde taakverdeling en middelenbeheer uit, d.w.z.:

    a. Definieer, prioriteer taken en wijs deze toe

    b. Identificeer locaties die geschikt zijn voor commandoposten, verzamelplaatsen, en ingangs-/uitgangsroutes

    c. Bewaak en positioneer middelen

    d. Bundel en deel middelen

    e. Ken middelen aan taken toe

    f. Wissel informatie uit omtrent taken en middelen

   • Deploy responders
    • Leid responsoperaties

     Leid, coördineer en beheer responsoperaties

    • Voer een eerste gevaren- en gevolgenbeoordeling ter plaatse uit

     Voer een eerste gevaren- en gevolgenbeoordeling ter plaatse uit of ondersteun deze, d.w.z. door het opzetten van onderzoeksteams bestaande uit personen van verschillende instanties om de kennis omtrent de oorzaken van de te verbeteren

    • Zet eerstehulpverleners in

     Leid en beheer de inzet van eerstehulpverleners, incl.:

     a. Ondersteun de inspanningen van de hulpverleningsteams bij het beheren van multicausale situaties

     b. Voorzie de hulpverleners van een geavanceerde voorspelling van het risicogedrag door middel van realtime , waarbij rekening wordt gehouden met de variabiliteit van de specifieke kenmerken van het gevaar

    • Bepaal het gebied van de operaties

     Bepaal het gebied van de crisisoperatie(s)

    • Beheer de inzet en levering van eerste hulp

     Beheer de inzet en levering van middelen voor eerste hulp

    • Leid georganiseerde vrijwilligers

     Beheer de inzet van georganiseerde vrijwilligers en hun taken, middelen, controle, herplaatsing, etc.

    • Leid spontane vrijwilligers

     Leid de spontane vrijwilligers ter plaatse

   • Onderhoud gedeeld situationeel bewustzijn

    Realiseer en handhaaf gedeeld situationeel bewustzijn

    • Verzamel informatie vanuit ingezette bronnen

     Verzamel, handmatig en automatisch, informatie uit ingezette operationele centra, sensoren en andere veldapparatuur

    • Ontwikkel en ondersteun COP

     Ontwikkel en ondersteun een gemeenschappelijk operationeel beeld (COP), gebaseerd op gevarenbronnen en -ontwikkeling, geïdentificeerde kwetsbaarheden en potentiële 's

    • Verspreid COP en beoordelingen

     Verspreid het gemeenschappelijke operationele beeld en beoordelingen

    • Integreer data en informatie uit diverse bronnen

     Integreer data en informatie uit diverse bronnen; breng historische gegevens, uitvoer van modellen en realtime datafeeds bij elkaar in verschillende formaten, om het situationele bewustzijn van besluitvormers te vergroten

    • Voorspel de escalatie en impact van het gevaar

     Voorspel de verbreiding van gevaren (natuurbrand, overstromingen, straling, chemische en biologische middelen en andere) door realtime modellering en analyse, door rekening te houden met de variabiliteit van windsnelheid en -richting, luchtvochtigheid en de brandstofvochtigheidsvoorspelling en andere relevante factoren

   • Beheer internationale ondersteuning

    Beheer internationale ondersteuning, d.w.z.:

    a. Vraag internationale ondersteuning aan

    b. Zet een coördinatieorgaan, transportroutes, opslagfaciliteiten op

    c. Bied ondersteuning aan de internationale hulpverleners

    d. Zet een mechanisme op voor internationale financiële ondersteuning

   • Beveilig digitale infrastructuur en activa

    Neem directe maatregelen voor het veiligstellen van de functionaliteit van digitale infrastructuur, d.w.z.:

    a. Filter of ken een lagere prioriteit toe aan verdacht netwerkverkeer

    b. Herconfigureer kritieke CM-netwerken

    c. Schakel specifieke diensten of delen van het CM-netwerk uit wanneer een gedetecteerde cyberaanval de vertrouwelijkheid of de integriteit van actuele CM-communicatie beïnvloedt

  • Steun getroffen mensen
 • Veiligheidsmanagement
  • Voer veiligheidsoriëntatie en -planning uit
   • Ontwikkel veiligheidsrichtlijnen voor de paraatheid

    Ontwikkel en verkondig veiligheidsrichtlijnen voor de

   • Ontwikkel veiligheidscomponent in CM-plannen en -systemen

    Ontwikkel veiligheidscomponent in de nationale, regionale en lokale crisismanagementplannen en -systemen, d.w.z.:

      a. Identificeer binnen de crisismanagementscenario’s beveiligingsrisico’s, -problemen en -responsen

      b. Identificeer en cluster vereisten voor veiligheidscapaciteiten tussen verschillende instanties

      c. Zet een model op van het gebruik van veiligheidscapaciteiten voor crisismanagementfuncties

      d. Ontwikkel een veiligheidsoperatieplan voor het crisismanagementsysteem

      e. Introduceer veiligheidshoofdstukken in de crisismanagementplanning op alle commando- en managementniveaus

      f. Zet een mechanisme op voor de van de en de rapportage van de beveiliging en houd dit in stand

   • Zorg voor een voorlopige coördinatie

    Zorg voor de coördinatie van het veiligheidsbeheer v vóór de

   • Stel programma's op voor de verwerving van veiligheidscapaciteiten

    Stel centrale, instantiespecifieke, regionale en lokale programma's op voor de verwerving van veiligheidscapaciteiten

   • Introduceer specifieke veiligheidsnormen

    Introduceer specifieke veiligheidsnormen als onderdeel van de wetgeving rond

   • Zorg voor prestatierichtlijnen

    Zorg voor prestatierichtlijnen en -instructies

  • Zet een veiligheidsmanagementorganisatie op
  • Voer veiligheidscontrole ter plaatse uit
   • Coördineer veiligheidsmaatregelen met andere operaties

    Coördineer veiligheidsmaatregelen met andere zoek- en reddings-, - en hersteloperaties

   • Controleer de toegangs, het verkeer en het volk

    Controleer de toegang, het verkeer en het volk binnen en langs de grenzen van het getroffen gebied, in tijdelijke evacuatiefaciliteiten en -kampen, d.w.z.:

      a. Zorg voor veiligheidstroepen ter ondersteuning van de nationale en lokale inspanningen om de toegang tot de plaats van het incident en kritieke voorzieningen te controleren

      b. Zorg voor veiligheidstroepen en zet beveiligingsmaatregelen op rond de getroffen locatie, kritieke infrastructuur en kritieke voorzieningen

      c. Verzeker de bescherming van hulpverleners en ander personeel dat werkzaam is in een bedreigde omgeving , en zorg voorde operationele veiligheid van hulpverleningsoperaties, waar die zich ook mogen voordoen

      d. Zorg voor openbare controle

      e. Zet capaciteiten in voor de controle van de menigte

   • Test de veiligheidsplannen voor kritieke infrastructuur

    Ontwikkel en implementeer oefenprogramma's voor het testen van de veiligheidsplannen voor kritieke infrastructuur

  • Zorg voor debelangrijkste veiligheidscapaciteiten
   • Ontwikkel en geef trainingen op het gebied van veiligheidsmanagement

    Ontwikkel en geef trainingen om de voor het beheer van alle ’s op het gebied van veiligheid te verbeteren, d.w.z.:

      a. Ontwikkel gestandaardiseerde cursussen over veiligheidsmanagement

      b. Bied cursussen voor de veiligheidsfunctionarissen

      c. Maak cursussen voor veiligheidsmanagement op maat en bied training voor vrijwilligers

      d. Lever richtlijnen omtrent crisisveiligheid aan de bevolking, zakelijke entiteiten en instellingen

   • Beman met gekwalificeerde medewerkers

    Beman met gekwalificeerde medewerkers, d.w.z.:

      a. Bepaal de vereisten inzake kerncompetenties voor beveiligingspersoneel

      b. Selecteer, motiveer, certificeer en handhaaf professioneel beveiligingspersoneel op nationaal en lokaal niveau, evenals voor particuliere en niet-gouvernementele entiteiten

   • Voorzie in uitrusting voor veiligheidscontrole

    Voorzie in uitrusting voor veiligheidscontrole, d.w.z. zorg voor gespecialiseerde veiligheidsactiva zoals verkeersbarrières; chemische, biologische, radiologische, nucleaire en krachtige explosieven, hondenunits; wetshandhavers, beschermende uitrusting; etc.

 • Strategisch aanpassingsvermogen
  • Bouw en meet de veerkracht van de gemeenschap
   • Bepaal de maatregelen en de meting van de veerkracht

    Bepaal de maatregelen en de van de , d.w.z.:

    a. Onderzoek gemeenschapsgebonden benaderingen voor het meten van veerkracht

    b. Zet meetraamwerk op voor de

    c. Maak gebruik van modellen om de effecten van de veerkracht van de gemeenschap te analyseren

   • Verbeter de paraatheid, responsiviteit, het leren, de zelforganisatie en innovatie van gemeenschappen

    Verbeter de , responsiviteit, het leren, de zelforganisatie en van gemeenschappen, incl.:

    a. Update regelmatig richtlijnen of procedures over de manier waarop burgers zichzelf uitrusten voor noodsituaties met extreme gebeurtenissen

    b. Stimuleer de implementatie van geavanceerde herstelbehandeling

    c. Organiseer educatieve en bewustwordingscampagnes

    d. Ontwikkel nieuwe methodes om bewustwording te bevorderen teneinde houdings- en gedragsbarrières te verhelpen

   • Zorg voor binding en het linken van activa van gemeenschappen over grenzen heen

    Zorg voor binding, overbrugging en koppeling van activa van de gemeenschappen in het hele land en in de hele EU

   • Versterk de gemeenschapsactiva voor veerkracht

    Versterk de financiële, fysieke, MHPSS, politieke, menselijke, sociale en natuurlijke activa van de gemeenschap voor meer

   • Versterk de capaciteit van de gemeenschappen voor collectieve acties

    Versterk de van de gemeenschappen voor collectieve acties voor risicobeperking bij rampen, conflictbeheersing, sociale bescherming, beheer van natuurlijke hulpbronnen en beheer van openbare goederen en diensten:

    a. Bied lokale gemeenschappen gereedschappen, informatie en vaardigheden om de voordelen van geïntegreerd risicobeheer te onderkennen

    b. Voer bewustmakingscampagnes voor gerichte groepen belanghebbenden. Communiceer de sociale, ecologische en economische voordelen van gemeenschapsacties en

    c. Neem een participatieve planning aan om de acceptatie van een bepaald risicobeheersingsbeleid door het grote publiek in de verschillende regio’s te evalueren

    d. Ontwikkel flexibele plannen en een beleid voor dat rekening houdt met de verschillen in lokale en regionale contexten

  • Zorg voor vooruitziende burgerveiligheid
   • Onderzoek de implicaties van alternatieve toekomstmogelijkheden

    Onderzoek de implicaties van alternatieve toekomstmogelijkheden van , bijv. voer oefeningen uit (table top, academia) en simulaties in 's met alternatieve toekomstmogelijkheden

   • Identificeer de belangrijkste drijfveren en trends

    Identificeer de belangrijkste drijfveren voor verandering en trends op het gebied van de burgerbeschermingsomgeving, incl.:

    a. Analyseer historische kenmerken van kritieke gevaren en vorm centrale databanken met geharmoniseerde informatie over evenementen met één enkel gevaar

    b. Actualiseer en detailleer de informatie over het voorkomen van gevaren en het gedrag in kwetsbare gebieden (bijv. bossen en steden), bijv. met betrekking tot de versnippering van het landgebruik en de klimaatverandering

    c. Houd rekening met klimaatverandering in de risicoprognoses

    d. Neem directe omgevingsverliezen (bijv. bossen, infrastructuren) en indirecte verliezen (bijv. luchtkwaliteit, biodiversiteit, etc.) op in de economische van schade

   • Identificeer plausibele toekomstmogelijkheden

    Identificeer plausibele toekomstige gevaren, omgevingen, en toekomstmogelijkheden voor , incl.:

    a. Projecteer en gebruik prognoses van veranderingen in de gevaren om het effect van de klimaatverandering op bosbranden, overstromingen, extreme weersomstandigheden, en andere factoren te evalueren

    b. Identificeer drempels voor verandering en keerpunten in de regeneratie van ecosystemen, rekening houdend met de klimaattrends en de geschiedenis van het beheer van het grondgebruik in het verleden

    c. Houd rekening met de werking van ecosystemen bij het ontwerp van aanpassingsstrategieën

    d. Houd rekening met meerdere 's in het beheer van bossen, water en land, inclusief biotische en abiotische verstoringen (bijv. insecten, stormen, droogte en andere)

  • Ontwikkel capaciteit om aan te passen
   • Creëer en onderhoud materieelreserves

    Creëer en onderhoud materieelreserves, bijv. specifieke vaccins, voor 's die niet waarschijnlijk lijken in de nabije toekomst, maar die plausibel zijn in een alternatieve toekomst (bijv. in grijze zwaan en zwarte zwaan scenario's)

   • Ontwikkel mogelijkheden en maak een schatting van de benodigde middelen

    Ontwikkel mogelijke handelswijzen over plausibele alternatieve toekomstmogelijkheden en maak een schatting van de respectievelijk benodigde middelen.

    • Ontwikkel aanpassingsbeleid

     Zorg voor aanpassing van CM-beleid en managementbesluiten, incl.:

     a. Evalueer de relevantie van het bestaande CM-beleid en managementbeslissingen voor alternatieve toekomstmogelijkheden

     b. Identificeer aanpassings- en ontwikkelingspaden (met nadruk op gevarenbestendige landschappen) volgens alternatieve toekomstmogelijkheden

    • Ontwikkel handelswijzen in alternatieve toekomstmogelijkheden

     Ontwikkel mogelijke handelswijzen in plausibele alternatieve toekomstmogelijkheden van

    • Zorg voor coördinatie met het leger en andere back-up

     Zorg voor coördinatie met het leger en andere beschikbare back-upunits en -personeel, bijv. organisaties met CBRN-capaciteiten

    • Maak een schatting van de benodigde middelen

     Maak een schatting van de benodigde middelen; identificeer specifieke vaardigheidsbehoeften en kritieke hulpbronnen voor alternatieve toekomstmogelijkheden

   • Behoud gevaren- en CM-onderzoekscapaciteit en -agenda

    Behoud de en agenda voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ’s en crisisbeheer, incl.:

    a. Netwerk, werk samen, communiceer en deel ervaringen

    b. Zet een robuuste onderzoeksbestuurs- en ondersteuningsstructuur op, zorg voor ingebouwde monitoring, en het opdoen van kennis, met het oog op alternatieve toekomstmogelijkheden

    c. Voer proef- en demonstratieprojecten uit om te faciliteren en voor te bereiden op onzekerheid

    d. Ontwikkel flexibele onderzoeksagenda's

  • Bevorder deorganisatorische behendigheid van CM

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.