This page presents the taxonomies that are used to categorise the contents within the Portfolio of Solutions and the Guidance Tool.
 • Võimekuse arendamine
  • Seadke sisse kriisiohje õppetundidest õppimise süsteem
   • Töötage välja tegevusjärgne ja saadud kogemuste aruandlus

    Töötage välja tegevusjärgse ja saadud kogemuste aruandluse süsteem ja protseduurid, nt

    a. Töötage välja tegevusjärgse ja saadud kogemuste aruandluse protseduurid

    b. Seadke sisse saadud kogemuste andmebaas ja analüüsivõimekus ning töötage välja koostööplatvorm uute tööriistade, nt seisundiaruannete, parimate praktikate juhiste, töölehtede ja kontroll-loendite, õppuste stsenaariumite jne, jaoks

    c. Kohandage kriisijärgsed ülevaated saadud kogemuste andmebaasi sisestamiseks

    d. Pakkuge asutustevahelist koolitust tegevusjärgsete aruannete ja saadud kogemuste aruandluse koostamiseks

    e. Seadke sisse protseduurid saadud kogemuste elluviimiseks

   • Võimaldage piiriülest õpet

    Pakkuge võimalusi piiriüleseks õppeks

    • Seadke sisse alused kriisiohje kogemuse ja õppetundide jagamise rahvusvaheliseks koostööks

     Seadke sisse mehhanism kogemuse ja õppetundide jagamise rahvusvaheliseks koostööks

    • Pakkuge rahvusvahelist kriisiohje alast haridust ja koolitust

     Pakkuge võimalusi rahvusvaheliseks alaseks hariduseks ja koolituseks

  • Seadke sisse kriisiohje doktriin ja koolitage vastavalt organisatsioone ja inimesi
   • Sertifitseerige personal, koolitused ja haridusprogrammid

    Sertifitseerige personal, koolituskeskused ja haridusasutused

   • Kooskõlastage ja viige läbi uurimistegevust ja haridusprogramme

    Kooskõlastage ja viige läbi uurimistegevust ja haridusprogramme, nt

    a. Korraldage ohtude ja alaseid uuringuid ja töötage välja mudelite ja simulatsioonide eesmärgiga mõista andmevooge, kitsaskohti, integratsiooni ja koostalitlusvõimekuse probleeme

    b. Seadke sisse ohtude ja kriisiohje teadusharu ja uurimistegevuse ja haridusprogrammide võrgustik

   • Töötage välja doktriin

    Töötage välja, kiitke heaks ja edastage kõigile huvirühmadele doktriin

   • Koolitage üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone
    • Viige läbi kriisiohje õppused

     Viige piisava sagedusega läbi süsteemi jaoks väljakutsuvaid õppuseid/harjutusi

    • Töötage välja ja viige läbi kõigi ohtude koolitused

     Töötage välja ja viige läbi riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud koolitused eesmärgiga täiustada kõigi ohtude võimekust

    • Töötage välja konkreetsetele ohtudele vastavad simulatsioonid ja viige läbi arvutipõhised õppused

     Töötage välja konkreetsetele ohtudele vastavad simulatsioonid ja viige läbi mudel- või arvutisimulatsioonidega toetatud õppused ja harjutused

    • Pakkuge koolitust eesmärgiga tagada organisatsioonide ja juhtimistasandite koostalitlusvõime

     Pakkuge juhiseid, riiklikku ja rahvusvahelist koolitust eesmärgiga tagada erinevate organisatsioonide ja juhtimistasandite koostalitlusvõime

   • Koolitage vastupidavaid kogukondasid

    Koolitage vastupidavaid kogukondasid, sh vaimse tervisega seotud ja psühhosotsiaalse toe pakkumiseks

  • Hallake kriisiohje süsteemide süsteemi välja töötamist
  • Hallake inimressurssi
   • Hallake organiseerunud ja juhuslikke vabatahtlikke
    • Viige läbi vajaduste analüüs

     Viige läbi vajaduste analüüs; tagage piisavad õigusaktid vabatahtlike kasutamiseks

    • Rajage organisatsioon juhuslike vabatahtlike jaoks

     Rajage juhuslike vabatahtlike tuvastamiseks, registreerimiseks ja meeskondadesse või koordinaatoritele määramiseks

    • Hoidke vabatahtlike registreid

     Looge ja hoidke ajakohaseid registreid vabatahtlike, nende pädevuste ja ülesannete kohta

    • Valmistuge ülesannete jaotamiseks rahvale

     Valmistuge ülesannete jaotamiseks rahvale ehk juhuslike vabatahtlike kaasamiseks

    • Valige, organiseerige, koolitage ja motiveerige vabatahtlikke

     Valige, organiseerige, koolitage ja motiveerige vabatahtlikke; Tagage vastutuste jaotamine asjakohaste valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonide vahel

    • Andke ülesanded vabatahtlikele

     Jagage organiseeritud vabatahtlikele erinevate stsenaariumite puhul esialgsed ülesanded

   • Hallake kutselisi reageerijaid

    Hallake karjäärimudeleid ja kutselisi reageerijaid, sh

    a. Viige läbi üldine, piirkondlik ja kohalik vajaduste analüüs

    b. Seadke sisse pädevuste ja käitumuslike indikaatorite raamistik

    c. Seadke sisse karjäär, karjääriplaan ja ametikohtade nõuded

    d. Valige, korraldage, koolitage, sertifitseerige ja motiveerige kutselisi reageerijaid

    e. Veenduge, et kriisiohje juhid on õpetatud, pädevad ja hästi toetatud

  • Organiseeruge kriisiohjeks
   • Määratlege minimaalsed aktiveerimisnõuded

    Määratlege erinevate juhtimis- ja haldustasandite minimaalsed aktiveerimisnõuded situatsioonideks

   • Rajage integreeritud kriisiohje organisatsioon

    Rajage kriisiohjeks integreeritud , sh

    a. Seadke sisse valitsuse, piirkonna ja kohaliku tasandi autoriteedi raamistik

    b. Saavutage konsensus üldise kriisiohje protsessi osas

    c. Seadke sisse õiguslikud autoriteedi, kohustuste ja vastutuste piirid

    d. Seadke sisse kriisiohje peakorter, tugikeskused ja kohalikud juhtimisstruktuurid

   • Seadke sisse kriisiohje reeglid ja püsitoimingud

    Seadke sisse reeglid ja püsitoimingud, nt

    a. Koostage, koordineerige ja kiitke heaks kriisiohjet puudutavad õigusaktid

    b. Määratlege elutähtsad kriisieelsed, kriisile reageerimise ja taastumise protseduurid erinevatel juhtimis- ja haldustasanditel

    c. Valmistage ette, kiitke heaks ja tehke kõigile huvirühmadele teatavaks iga ohu puhul rakendatavad püsitoimingud

    d. Seadke sisse ohte puudutava teabe ja andmete nõuded ja reeglid nende kogumiseks ja jagamiseks

   • Seadke sisse protokollid piiriülesteks hädaolukordadeks

    Valmistage ette ja leppige asjakohases rahvusvahelises vormis kokku protokollid piiriülesteks hädaolukordadeks

   • Tuvastage ja analüüsige kitsaskohti

    Tuvastage võtmetähtsusega ressurssida piirangud ja võimalikud kitsaskohad otsustamisel ja ressursside jaotamisel ning analüüsige nende võimalikku mõju

  • Kavandage kriisiohje võimekusi
   • Hinnake olemasolevaid võimekusi

    Koguge ja korraldage teave olemasolevate võimekuste kohta ja hinnake nende piisavust vastavalt valitud stsenaariumitele

   • Koordineerige ja kiitke heaks võimekuste arendamise kavad

    Koordineerige kavandamise protsesse ja olulise tähtsusega ressursside jaotamise otsuseid peamiste panustavate asutuste vahel; kiitke heaks võimekuste arendamise kavad

   • Määratlege võimekuste valikud

    Genereerige ja võrrelge erinevaid valikuid võimekuste vajaduste täitmiseks; nt olemasolevate seadmete uuendamine või uute seadmete hankimine; uute koolitusstandardite sisseviimine; investeerimine spetsialiseerunud või üldistesse üksustesse; asutusesisene võimekuse säilitamine või väljast tellimine jne.

   • Määratlege vajalikud kriisiohje võimekused

    Määratlege vajalikud võimekused, nt

    a. Töötage välja kriisiohje operatsiooni kontseptsioon

    b. Formuleerige ja koordineerige riiklik üldine kriisiohje ülesannete loend

    c. Viige läbi missioonist-ülesandeni analüüs

    d. Määratlege elutähtsate võimekuste klastrid

    e. Seadke võimekuse eesmärgid

   • Määratlege tulevaste kriiside stsenaariumid ja põhiomadused

    Määratlege tulevaste kriiside põhiomadused (tüüp, ulatus, intensiivsus, dünaamika, keerukus, mõju jne), töötage välja ja analüüsige vastavaid stsenaariume ja valige stsenaariumid kavandamisel kasutamiseks

   • Seadke sisse kriisiohje poliitikaraamistik

    Seadke sisse poliitikaraamistik, nt

    a. Formuleerige ja kiitke heaks kriisiohje poliitikaraamistiku eesmärgid, ülesanded ja vastutused

    b. Viige läbi kõrgetasemeline kriisiohje valikute kulude-tulude analüüs, nt kas soodsam on vähendada haavatavust või asendada taristu ja seadmed; tasakaalustage tagajärgede vähendamise, kaitse ja reageerimise investeeringud, jne

    c. Määratlege prioriteedid

    d. Tehke poliitikaraamistik saadavaks kõigile kriisiohje huvirühmadele

   • Tuvastage puudujäägid ja liiasused

    Võrrelge vajalikku ja olemasolevat võimekust; tuvastage võimekuse puudujäägid ja võimekuste liiasused

   • Soodustage standardite kasutamist ohtude ja koostalitlusvõime hindamiseks

    Soodustage standardeid, et tagada ohtude ja koostalitlusvõime hindamise sarnasus, nt ühised standardid kütuste kirjeldamiseks piirkondades, milles on kõrgem kulutule oht, andmevahetuse vormingud, kaardisümbolid jne.

   • Katsetage võimekuse valikuid

    Katsetage võimekuse valikuid ressursside piirangutele ja prioriteetidele vastavalt

 • Juhtimine, kontroll ja kooskõlastus
  • Looge ja hoidke töös juhtimis-, kontrolli- ja kooskõlastussüsteem
  • Seadke sisse juhtimiskomponent
   • Määratlege kriisiohje käsuliin

    Määratlege käsuliin, st

    a. Seadke sisse , kontroll ja kooskõlastus kesksel, piirkondlikul ja kohalikul tasandil

    b. Määratlege autoriteet ja vastutus igal tasandil

    c. Määratlege autoriteedi delegeerimise raamistik ja reeglid

    d. Määratlege protseduurid ja tagage suunised intsidentide, hädaolukordade, kriisiohje ja -halduse jaoks

    e. Tagage juhtimise terviklikus üleminekul intsidendilt hädaolukorrale ja kriisiohjele

   • Seadke sisse otsustamiskeskkond ja ressursid

    Seadke sisse seisukohalt asjakohane otsustamiskeskkond ja pühendage selleks vajalikud ressursid

  • Seadke sisse juhtimiskomponent
   • Kavandage juhtimissüsteem

    Kavandage juhtimissüsteem vastavalt käsuliinile, sh

      a. Määratlege juhtimisülesanded otsustamiseks, toiminguteks, ressursside kavandamiseks ja tagasiside elluviimiseks

      b. Määratlege juhtimisreeglid igal tasandil ja üle kõigi juhtimistasandite

      c. Seadke sisse kavandamise ja otsuste ettevalmistamise protsessid kriisiolukorraks

      d. Formuleerige juhtimisteave (otsused, direktiivid, käsud, käsklused) ja tagage mallid igale juhtimistasandile

      e. Tagage terviklikus üleminekul intsidendilt hädaolukorrale ja kriisiohjele

   • Määratlege teabevahetuse põhimõtted

    Määratlege kriisiohjet puudutava teabe vahetamise põhimõtted asutuste ja erinevate võimutasandite vahel

   • Seadke sisse juhtimissuutlikkus igal juhtimistasandil

    Seadke sisse juhtimissuutlikkus, sh teave, side ja (personal), igal juhtimistasandil

   • Seadke sisse aruandluse reeglid

    Seadke sisse tulemuste ja toimimise aruandluse reeglid

   • Pakkuge teaduslikku ja tehnilist nõustamist

    Tagage majasisene teaduslik ja tehniline nõustamine ning juurdepääs välisekspertidele

  • Seadke sisse kooskõlastuse komponent
   • Seadke sisse korraldus üleminekul reageerimiselt taastumisele

    Seadke reageerimiselt taastumisele ülemineku haldamiseks sisse taastumise korralduse töörühm

   • Seadke sisse korraldus meediaga

    Seadke sisse korraldusmeeskonnad ja ühised reeglid meediaga ja avalikkusega suhtlemiseks

   • Seadke sisse kooskõlastus ühiskondlike, privaatsete ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

    Seadke sisse kooskõlastusmehhanismid kodanikuühiskonna organisatsioonidega, erasektoriga ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

   • Seadke sisse sisemine korraldus

    Seadke sisse sisemise korralduse mehhanismid:

      a. Erinevate ministeeriumite, asutuste või poliitikavaldkondade vahel (horisontaalselt)

      b. Ministeeriumi ja sama sektori allasutuste vahel (vertikaalne)

   • Seadke sisse ametialane kooskõlastus

    Seadke sisse ametialane kooskõlastus, mille aluseks on mallid ja püsiv /personal

   • Seadke sisse piiriülene korraldus

    Seadke sisse korraldus (võimalikele) piiriülestele kriisidele reageerimisel

  • Kasutage juhtimis-, kontrolli- ja kooskõlastussüsteemi
 • Kriisikommunikatsioon ja infohaldus
  • Viige läbi ja koordineerige side ja teabe kavandamine
   • Aktiveerige ametitevaheline kriisikommunikatsiooni ja infohalduse meeskond

    Korraldage/aktiveerige ametitevaheline kriiskommunikatsiooni ja infohalduse meeskond, et luua mehhanismid kriisiteabe kogumiseks, analüüsimiseks, tootmiseks ja levitamiseks

   • Töötage välja kommunikatsioonipoliitika, -kavad ja -protseduurid

    Töötage välja kommunikatsioonipoliitika, -kavad ja -protseduurid eesmärgiga toetada valitsusasutusi, kohalikke omavalitsusi, eraettevõtteid ja vabatahtlikke organisatsioone, nt

    a. Koostage ja hoidke ajakohasena side- ja teabekeskkonna hinnanguid

    b. Määratlege iga tegevuses osaleja kommunikatsiooni ja infohalduse vastutus ja autoriteet käsuliinis

    c. Täpsustage sihtrühma

    d. Töötage välja elluviidavad paketid (publik, teave, kanalid, tööriistad, ajaline raamistik) ja määratlege vastutused

    e. Jälgige, hankige institutsionaalset ja avalikku tagasisidet ja kohandage vastavalt vajadusele

    f. Seadke sisse alused rahvusvaheliseks koostööks kommunikatsiooni ja infohalduse valdkonnas

    g. Seadke kommunikatsioonipoliitika, -kavade ja -protseduuride välja töötamisel sisse mehhanismid huvirühmadega konsulteerimiseks ja koordineerimiseks, eesmärgiga toetada kriisolukorras asjakohase teabe vahetamist enne kriisi ja kriisi ajal

   • Koostage küberjulgeoleku poliitika, kavad ja menetlused

    Koostage küberjulgeoleku poliitika, kavad ja menetlused eesmärgiga tagada võrgustiku toimimine vastavalt kõigi ohtude lähenemisele, nt

    a. Määratlege küberjulgeoleku positsioon kriisiohje süsteemis

    b. Viige läbi asutustevaheline kõigi küberohtude

    c. Tuvastage ekspertiis ja valitsusest madalamatel kriisiohje tasemetel, eraettevõtjate puhul, sh digitaristu operaatorid ja vabatahtlikud

    d. Paigutage küberjulgeoleku otsustamine üldisesse kriisiohje mitme-kohtualluvusega otsustusprotsessi

    e. Määratlege kaasatavad organisatsioonid ja nende rollid kaitse-, reageerimis- ja taasteoperatsioonides

   • Looge suhted kriisiohje asutuste ja meedia vahel

    Looge (uuendage) suhted asutuste (meeskondade) ja meedia vahel, nt:

    a. Kooskõlastage edastatava teabe vormingud

    b. Kooskõlastage meediatöötajate tööd mõjutatud alas (tegevusreeglid ja kriisiohjeasutuste pakutav tugi)

   • Hoidke dokumentatsiooni kavandamise ja otsuste kohta

    Hoidke dokumentatsiooni kavandamise protsessi ja otsuste kohta, eesmärgiga toetada kriisioperatsioonide hindamist

   • Hallake sageduste eraldamist kriisiolukorras

    Seadke sisse normid ja meetodid riiklikuks sageduste eraldamise haldamiseks kriisiolukorras

   • Hallake nähtavust meedias

    Hallake operatsioonide, asutuste ja vabatahtlike organisatsioonide visuaalsete materjalide tootmist, kasutamist ja levitamist Internetis, sotsiaalvõrgustikes, televisioonis ja ajalehtedes

  • Täiustage kriisikommunikatsiooni ja infohaldust pidevalt
   • Seadke sisse seadmete ja koolituste standardid

    Seadke sisse ja jõustage seadmete ja koolituste standardid

   • Võtke kasutusele kriisikommunikatsiooni ja infohalduse koolituskavad

    Töötage välja ja võtke kasutusele kriisiolukordades kasutatavad (kaitse, ja abi) ja infohalduse koolituskavad, nt

    a. Töötage välja ja viige läbi õppused eesmärgiga panna proovile kriisikommunikatsiooni ja infohaldusega seotud üksikisikud, organisatsioonid ja võimekused

    b. Viige läbi õppused, et panna proovile kommunikatsiooniseadmete ja -tarkvara koostalitlusvõime, töökindlus ja küberjulgeolek

    c. Viige läbi kriisile reageerimise õppused eesmärgiga hinnata valmidust

    d. Viige läbi rahvusvahelised, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud õppused

  • Looge kriisikommunikatsiooni ja infohalduse võrgustikud
   • Rajage kriisikommunikatsiooni ja infohalduse komponendid ja funktsioonid

    Määratlege, rajage ja hoidke töös kriisikommunikatsiooni ja infohaldussüsteemi komponendid ja funktsioonid

    • Seadke sisse kõigi ohtude andmebaas

     Seadke sisse kõigi ohtude andmebaas ja reguleerige sellele juurdepääs

    • Integreerige juhtimise infosüsteem

     Integreerige juhtimise infosüsteemid ja tööriistad, sh

       a. Kaasake juhtimise infosüsteemi(desse) väljundid, seisundid ja ennustused ohtude leviku ja mõjude kohta

       b. Integreerige juhtimise infosüsteemi(desse) valdkondadeüleste haavatavuste ja nende mõju hinnangud

       c. Ühendage andmed erinevatest allikatest ja mudelite väljundid eesmärgiga tagada kriisijuhtidele ja komandöridele juhtimise infosüsteem

    • Hallake andmeid

     Hallake juurdepääsu andmetele, andmetöötlusele ja andmete levikule

    • Võimaldage ühispanustamist

     Looge võimalused asjakohaste ühispanustamise vormide rakendamiseks; levitage teavet vastavate võimaluste kohta

   • Seadke sisse kriisikommunikatsiooni võimekus

    Seadke sisse ja säilitage kriisikommunikatsiooni , sh

    a. Määratlege kommunikatsiooni ja teabe nõuded riiklikele asutustele, esmareageerijatele, piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele, vabatahtlike organisatsioonidele ja eraettevõtetele

    b. Kasutage standardeid ja hangete kooskõlastust, et tagada igasugustes keskkonnatingimustes koostalitlev kommunikatsioon reageerijate, ametiasutuste ja huvirühmadega

    c. Tagage võimekus hankida eemalt elutähtsat teavet intsidendi ulatuse, perimeetri või sisetingimuste kohta

    d. Seadke sisse kooskõlastus ettevõtete kommunikatsioonisüsteemide ja varadega

   • Seadke sisse hädaabikõnede teenused

    Seadke sisse hädaabikõnede teenused; levitage teavet ja suuniseid selliste teenuste kasutamise kohta

   • Seadke sisse infohalduse võimekused

    Seadke sisse ja säilitage kriisiolukorra infohalduse võimekused

    • Tehke kindlaks andmete kvaliteet

     Kontrollige ja tehke kindlaks andmete asjakohasus ja kvaliteet

    • Määratlege infohalduse protseduurid

     Määratlege ja kooskõlastage huvirühmade vahelised infohalduse protseduurid eesmärgiga toetada kriisiolukorraga seotud teabevahetust

    • Määratlege aruandluse töövood

     Kirjeldage ja kiitke heaks aruandluse töövood ja tagage suunised tegutsejatele

    • Tuvastage huvirühmade teabevajadus

     Tuvastage ja analüüsige huvirühmade teabevajadust

    • Integreerige andmekogumise tööriistad

     Kavandage ja integreerige andmekogumise tööriistad, sh

       a. Tagage peaaegu reaalajas tegelikud andmed, mis võimaldavad kriisijuhtidel ja komandöridel hinnata reageerimise operatsioonide ajal ohte ja koostada usaldusväärseid prognoose

     b. Integreerige andmekogumise tööriistad koostalitlusvõime tagamiseks loodud ühisesse andme- ja infohalduse arhitektuuri

    • Seadke üles andmeanalüüs

     Määratlege andmeanalüüsi protseduurid ja tagage asjakohane

    • Seadke üles andmete hoiustamine ja taastamine

     Seadke üles andmete hoiustamise ja taastamise protseduurid ja varad

    • Korraldage teabe levitamine ja andmete jagamine

     Määratlege teabe levitamise põhialused ja kanalid teabe jagamiseks tegutsejate ja huvirühmadega

   • Tagage kriisikommunikatsiooni ja infohalduse tehniline tugi

    Tagage tehnoloogia kriisikommunikatsiooni ja infohalduse toetuseks, sh koostalitlusvõime lahendused

  • Seadke sisse kriisikommunikatsiooni ja infohalduse organisatsioon
   • Seadke sisse kriisikommunikatsiooni ja infohalduse kontseptsioon

    Kooskõlastage ja seadke sisse kriisikommunikatsiooni ja infohalduse tegevused

   • Tagage sisu turvaline hoiustamine ja andmeedastus

    Tagage sisu turvaline hoiustamine ja andmeedastus, nt

      a. Seadke andmete edastamiseks ja marsruutimiseks sisse struktureeritud teabevahetussüsteem

      b. Töötage välja koostööl põhinevad tööriistad andmete turvaliseks hoiustamiseks ja edastamiseks

      c. Töötage välja koostööl põhinevad tööriistad ettevõtete sisuhalduseks

   • Reguleerige juurdepääsu kriisiohje kommunikatsioonile ja teabele

    Reguleerige juurdepääsu kommunikatsioonile ja teabele, nt

      a. Määratlege ja kooskõlastage üldised reeglid kriisiohje kommunikatsiooni ja teabe, võrkude sertifitseerimise standardite, taristu ja personali jaoks

      b. Töötage välja ja kooskõlastage erinevate riigiametite, kohalike võimude, eraettevõtete ja vabatahtlike organisatsioonide ülene kriisikommunikatsiooni ja infohalduse dokumentatsioon ja protseduurid

      c. Seadke sisse standardid, protseduurid ja kanalid töötajate juurdepääsu võimaldamiseks või keelamiseks ressurssidele või süsteemidele

      d. Seadke sisse protseduurid kasutajate autentimiseks ja õiguste dünaamiliseks muutmiseks hädaolukorras

      e. Vaadake iga olulise tähtsusega vara või süsteemi juurdepääsuprotokollid regulaarselt üle ja veenduge, et juurdepääsuõigused on ainult õigetel isikutel

   • Seadke üles integreeritud kriisikommunikatsiooni ja infohalduse võrgustik
    • Määratlege kriisikommunikatsiooni ja infohalduse taristu nõuded

     Määratlege kriisikommunikatsiooni ja infohalduse taristu sektoripõhised ja geograafilised nõuded

    • Seadke sisse kriisiohje operatsioonide infrastruktuur

     Seadke sisse operatsioonide infrastruktuur otsustamiseks, organiseerimiseks ja tegevuste kontrollimiseks

    • Seadke sisse infohalduse taristu

     Seadke sisse infohalduse taristu otsustamiseks vajaliku teabe kogumiseks, hoidmiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks

    • Tuvastage huvirühmade kriisikommunikatsiooni ja infohalduse võimekused ja protseduurid

     Tuvastage huvirühmade saadavalolev kriisikommunikatsiooni ja infohalduse ja koostalitlusvõime probleemid

    • Korraldage kriisikommunikatsiooni ja infohalduse küberjulgeolek

     Seadke sisse küberjulgeoleku rollid ja vastutused kesksete ja kohalike ametiasutuste ning osalevate asutuste jaoks, ja protseduurid teabe vahetamiseks, ülesannete jagamiseks ja koordineerimiseks

  • Kasutage kriisikommunikatsiooni ja infohaldust kaitse, reageerimise ja taastamise eesmärgil
   • Tuvastage ja paljastage sotsiaalmeedias levivad pettused ja kuulujutud

    Tuvastage ja paljastage sotsiaalmeedias levivad kriisiolukorda puudutavad pettused ja kuulujutud

   • Jälgige meediakajastust

    Korraldage ja teostage meediakajastuse jälgimine teemadel hädaolukorra mõju, asutuste edusammud katastroofile reageerimisel tehtud edusammud, soovitused elanikkonnale jne.

   • Tagage side ja teabe tugi juhtimise, kontrolli ja kooskõlastuse tarbeks

    Tagage juhtimise, kontrolli ja kooskõlastuse tarbeks operatiivne side ja teabe tugi, mida pakuvad teatud organisatsioonid (nt kutselised reageerijad) teistele huvirühmadele (nt kohalikele omavalitsustele, erasektorile, vabatahtlikele) eesmärgiga toetada nt koostalitlusvõimet

    • Edastage operatiivset teavet üle käsuliini

     Edastage operatiivset teavet üle käsuliini

    • Viige läbi teabe analüüs ja hindamine

     Analüüsige ja hinnake pidevalt teavet

    • Võtke kasutusele välikommunikatsioon

     Võtke mõjutatud alal kasutusele mobiilne/mobiilsed kriisikommunikatsiooni süsteem(id)

    • Toetage andmetöötlust/andmekorjet

     Toetage andmetöötlust, sh operatiivset andmekorjet

    • Toetage kohalike ja omavalitsuste erasektori kommunikatsiooni

     Kooskõlastage ja pakkuge avatud kommunikatsiooni tuge kohalikele omavalitsustele ja erasektorile eesmärgiga toetada teadlikkuse, kaitse, reageerimise ja abi operatsioone

    • Tagage side töörühmadega ja nende vahel

     Tagage turvaline side otsingu- ja päästeteenustega ja esmareageerijate töörühmadega ja nende vahel

    • Tagage side vabatahtlikega

     Tagage usaldusväärne side ja teabevahetus vabatahtlike ühendustega ja juhuslike vabatahtlikega

   • Andke teavet meediale ja avalikkusele

    Valmistage ette ja andke asjakohast ja piisavat teavet meediale ja avalikkusele

    • Nõustage juhte meediaga töötamise osas

     Nõustage juhte meediaga töötamise osas (nende töö jälgimine, korraldus)

    • Tagage teave kriisi mõjude kohta

     Korraldage või toetage ressursside hankimist hädaolukorra ja katastroofile reageerimise toimingute mõju dokumenteerimiseks (fotod, kaardid, graafika, videod, pressiteated jne)

   • Tagage häiremärguanded ja hoiatused

    Tagage häiremärguanded ja hoiatused igale juhtimistasandile, asutustele ja avalikkusele

    • Suhelge meedia ja kodanikega otse

     Kaasake kriisijuhid otsesuhtlusesse meedia ja kodanikega

    • Edastage avalikkusele ohte puudutavat teavet

     Edastage avalikkusele ohte (hädaohte) puudutavat teavet

    • Edastage ohte puudutavat teavet kriisiohje süsteemis

     Edastage ohtude (hädaohtude) teavet süsteemis

    • Tagage olulise tähtsusega side toimivus

     Tagage kõigi olulise tähtsusega sidevõrkude toimivus

   • Toetage juhtimise, kontrolli ja kooskõlastuse otsuste langetamist

    Toetage otsuste langetamist juhtimise, kontrolli ja kooskõlastuse protsessides, nt analüüsi, hinnangute, prognoosivate mudelite ja tööriistade abil

 • Töötage välja kommunikatsioonipoliitika
 • Tagage turvaline ja ohutu kriisiohje keskkond

  Kasutage turvalise ja ohutu keskkonna tagamiseks õiguskaitset ja seotud julgeoleku ja kaitsetoiminguid, mis on suunatud inimestele ja kogukondadele mõjutatud aladel ja kõigile toimingutes osalevatele reageerijatele, nt

    a. Teostage varajane kohapealne

    b. Seadke mõjutatud alal sisse julgeolekukontrolli süsteem

    c. Töötage välja (vaadake üle) asukoha julgeolekukava

    d. Töötage välja ja rakendage juhtumispetsiifilised füüsilised julgeolekumeetmed, vastumeetmed ja protseduurid

    e. Teostage julgeolekutoiminguid evakueeritud isikute ajutise paigutamise alal, ala piiridel ja väljaspool mõjutatud ala

    f. Jagage julgeolekuga seotud teavet vastavalt vajadusele piirkondlike ja kohalike ametnikega, avaliku sektoriga ja avalikkusega

 • Exercise Evaluation
 • Tuvastage ohud ja riskid

  Tuvastage kõik võimalikud jälgitavad ohud ja riskid.

 • Logistika
  • Korraldage transpordi logistika
  • Seadke sisse kriisiolukorra logistika haldussüsteem
  • Hallake asutusi
  • Hallake materjali logistikat
   • Looge prioritiseerimiseks ühine tegevusraamistik

    Looge erinevate rakkerühmade vajatavate oluliste varade kasutamise prioritiseerimiseks ühine tegevusraamistik

   • Määratlege materjali vajadus

    Määratlege juhtimisfunktsioonide ja juhtimistasandite materjali

   • Teostage tarbijalogistikat

    Teostage tarbijalogistikat, pakkuge materjali ladustamist, remonti, hooldust ja kõrvaldamist

   • Teostage hoolduse- ja remondi logistikat

    Teostage hoolduse- ja remondi logistikat „kaitse“, „reageerimise“ ja „taastamise“ ajal

   • Kavandage tootmise logistika etapis „Valmisolek“

    Kavandage tootmise logistika etapis „ “, sh tagage vajaliku materjali spetsifikatsioonid, kavandid ja tootmine

   • Teostage tarnelogistikat

    Teostage tarnelogistikat, laoseisu määratlemine, ressursieraldus, materjali jaotus ja varude täiendamine reageerijate ja juhtimistasandite vahel

  • Pakkuge logistikateenuseid

   Tagage mõjutatud alal ja väljaspool tegutsevate reageerijate, vabatahtlike, ajutistes varjupaikades inimeste, haiglate ja majutuspindade jaoks toimiv varustamine, kaartide jaotamine, tööjõuressurss, posti- ja kullerteenused, söökla, pesupesemise ja pesuruumid, matused jne.

  • Tagage meditsiinilogistika
   • Suunake täiendavat riiklikku ja rahvusvahelist meditsiiniabi

    Võtke vastu ja suunake ohvritele pakutav täiendav riiklik ja rahvusvaheline meditsiiniabi

   • Kavandage meditsiinilogistika

    Kavandage, korraldage, tellige ja hankige kriisile reageerimiseks ja taastumiseks vajalik meditsiinilogistika, nt:

      a. Hinnake ravimite ja teiste meditsiinitarvikute vajadust intsidentide, hädaolukordade ja kriisiolukordade puhul ja seadke sisse reservid vastavalt ohtude kaardistusele

      b. Hoidke andmebaasi riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest meditsiiniteenuseid pakkuvatest organisatsioonidest, meditsiinitöötajatest ja meditsiinitarvikutest

      c. Töötage välja ja hoidke töös poliitikad, kavad ja programmid meditsiinilogistika võimekuse tagamiseks

      d. Seadke meditsiinilogistika jaoks sisse avaliku ja erasektori koostöö

   • Tagage meditsiinitarbed

    Kooskõlastage ja tagage meditsiinitarbed vastavalt operatiivsetele taotlustele

 • Tagajärgede vähendamine
  • Hinnake riske
   • Hinnake haavatavust ohtudele

    Hinnake elutähtsa taristu, varade ja esmaste teenuste kokkupuudet ja haavatavust ohtude, küberohtude ja keemiliste, bioloogiliste, kiirgus-, tuuma- ja lõhkeainete ohtude puhul, sh

    a. Määratlege ohtude, küberohtude ja keemiliste, bioloogiliste, kiirgus-, tuuma- ja lõhkeainete riskide poolt haavatav taristu ja varad

    b. Määrake haavatavuse hindamise kriteeriumid

    c. Tuvastage elutähtis taristu ja varad

    d. Kvantifitseerige taristu ja varade väärtus

    e. Hinnake esmaste teenuste haavatavust

   • Teostage kõigi ohtude tuvastamine, dokumenteerimine ja analüüs

    Teostage riskide tuvastamine, registreerimine ja analüüs kasutades selleks heakskiidetud, tunnustatud meetodit, mis arvestab kõigi tõenäoliste riskidega, nii looduslike kui ka inimtekkelistega, sh

    a. Dokumenteerige ja tehke huvirühmadele ja kogukonnaliikmetele avalikult kättesaadavaks tuvastatud ohud ja analüüsid (riskihinnang) ning vaadake need regulaarselt üle

    b. Toetage riskihinnanguid teaduslike andmetega, geoinfosüsteemiga ja ajalooliste ning prognoositud mõjude analüüsiga, et tuvastada valdkonnaspetsiifiline kokkupuude ja haavatavus

   • Hinnake kuhjuvat mõju

    Hinnake võimalikku kuhjuvat mõju, nt üleujutuste põhjustatud epideemiaid või tammi purunemist maavärina tagajärjel

   • Hinnake piiriülest mõju

    Hinnake ohtude võimalikku piiriülest mõju

   • Hinnake valdkondadeülest mõju

    Hinnake võimalikku valdkondadeülest mõju konkreetsete ohtude puhul, nt loodusõnnetustele järgnevaid massilisi korratusi

   • Hinnake riske

    Hinnake riske järgmiste tegevustega:

    a. Koguge asitõendeid ja määratlege riskitegurid (seadke sisse skaala)

    b. Seadke sisse andmebaas elanikkonna, majanduse, majutuse, tervise, taristu, kliima, maa, vee, tooraine, kultuuriväärtuste jne kohta.

    c. Seadke sisse ohustsenaariumid

    d. Hinnake ohtude mõju inimestele, olulistele valitsuse ja kohaliku omavalitsuse funktsioonidele, füüsilisele ja digitaalsele taristule ja varadele ning hinnake riskitaset

    e. Töötage välja ja hoidke tsiviiljulgeoleku (ohtudele ja riskidele haavatavuse) kaardid riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil

  • Töötage välja tagajärgede vähendamise poliitika ja strateegia
   • Viige läbi tagajärgede vähendamise teabekampaania

    Algatage, korraldage ja viige läbi tagajärgede vähendamise teabekampaania

   • Seadke sisse kavandamine ja koordineerimine

    Seadke sisse mehhanism tagajärgede vähendamise meetmete kavandamiseks ja koordineerimiseks, sh järgmised tegevused:

    a. Valmistage ette professionaalne personal tagajärgede vähendamise meetmete kavandamiseks ja teostamiseks

    b. Viige läbi demonstratsioone

    c. Seadke sisse ja sertifitseerige õppemoodulid

   • Töötage välja tagajärgede vähendamise strateegia

    Töötage välja tagajärgede vähendamise strateegia järgmiste tegevustega:

    a. Määratlege tagajärgede vähendamise strateegia eesmärgid

    b. Teostage „eesmärgid-ülesanneteks“ analüüs

    c. Määratlege tagajärgede vähendamise meetmed (kavad ja programmid; kohalikul ja piirkondlikul tasandil, rahvusvahelised)

    d. Valige ja prioritiseerige tagajärgede vähendamise meetmed

   • Andke poliitikasuuniseid

    Valmistage ette ja andke poliitikasuuniseid järgmiste tegevustega:

    a. Analüüsige võimalike küberohtude, keemiliste, bioloogiliste, kiirgus-, tuuma- ja lõhkeainete tagajärgede vähendamise meetmete mõju

    b. Analüüsige võimalike ohtudega kokkupuute tagajärgede vähendamise meetmete mõju elutähtsale taristule ja varadele

    b. Koguge, korraldage ja kasutage tõendeid, et hinnata tagajärgede vähendamise meetmete mõju

    d. Kasutage tagajärgede vähendamise meetmete mõju hindamiseks mudeleid ja simulatsioone

    e. Määratlege mõjude vähendamise põhialused ja eesmärgid

  • Rakendage tagajärgede vähendamise meetmeid
   • Rakendage pikaajalised haavatavuse vähendamise meetmed

    Rakendage pikaajalised haavatavuse ja tagajärgede vähendamise meetmed, sh

    a. Võtke vastu maakasutuse kavandamise otsused, mis väldivad arendusi ja ühistaristut piirkondades, mis on ohtude poolt haavatavad, sedasi vähendate nende võimalikke mõju ja väldite ohtu elule, varale ja keskkonnale

    b. Tagage elutähtsa taristu töökindlus (nt füüsilised asukohad, tarneahelad, süsteemid, varad, infotehnoloogia ja sidevõrgud) kui tegemist on inimestele osutatavate esmaste teenustega (sh turvaline joogivesi, toit, usaldusväärne transport, juurdepääsetavad rahvatervise teenused, elekter kodudele ja tööstustele, juurdepääs pangateenustele, finantsteenustele ja avalikele teenustele ning sidevõrgud inimeste sotsiaalseteks ühendusteks ja äriettevõtetele)

    c. Võtke vastu ja jõustage ohukindlad ehitusnõuded ja standardid

    d. Kavandage olemasoleva taristu ja esmaste teenuste täiustused

    e. Teostage infrastruktuuriinvesteeringuid eesmärgiga vähendada tavapäraste ohtude, nt üleujutused, jäätumine, kulutuli, tornaadod jne, mõju

    f. Seadke sisse andmete salvestamise ja töötlemise varusüsteemid

    g. Rakendage süstemaatilisi meetmeid maastiku ja keskkonna kaitseks pöördumatu degradeerumise eest

    h. Rakendage sisse-ehitatud turvalisuse, julgeoleku ja vastupidavuse meetmeid varade, süsteemide ja võrgustike kavandamisel ja kasutamisel

    I. Algatage ja hoidke töös kogukondlikke ohtudele reageerimise (vabatahtlikke) kodanikuühendusi

    j. Muu

   • Täiustage haridust, teadlikkust ja oskuseid tagajärgede vähendamise meetmete osas

    Täiustage haridust, teadlikkust ja oskuseid tagajärgede vähendamise meetmete loomise ja rakendamise osas, sh

    a. Viige läbi kogukondlikke teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, et suurendada teadlikkust katastroofideks valmistumise kohta

    b. Viige sisse üldised haridusprogrammid eesmärgiga suurendada teadmiseid katastroofideks ettevalmistumise ja reageerimise kohta

    c. Viige läbi koolitusi ja õppuseid, et täiustada tagajärgede vähendamise meetmete loomise ja rakendamise oskuseid ja koordineerimist

   • Uurige looduslike ressursside kasutatavust

    Uurige looduslike ressursside kasutatavust, sh

    a. Arendage täiendavalt metsade, pinnase, jõgede, järvede, mereranniku ja teiste maastikuvormide multifunktsionaalsust majandusliku, vabaaja ja mugavusteenuste väärtusahelates

    b. Stimuleerige uute restaureerimismeetmete lisamist poliitika ja halduse protokollidesse

    c. Töötage välja jagatud arusaam looduslike riskidega seotud prioriteetidest (nt pinnase erosiooni riski kaart)

    d. Töötage välja uued lähenemised biomassi pikaajaliseks halduseks

    e. Uuendage regulaarselt teavet ökosüsteemide erinevate tulekahjude poolt haavatavuse ja intensiivsuse kohta

   • Toetage jäätmevaba lähenemise rakendamist ohtude vähendamise eesmärgil

    Edendage suurt ohtu põhjustavate jääkmaterjalide kasutamise tehnoloogiat ja praktikat, nt stimuleerige läbi asjakohaste turgude ja protseduuride loomise metsatööstuse biomassi jääkide kasutamist eraomanike poolt, sest see vähendab metsatulekahjude ohtu

  • Hoidke tagajärgede vähendamise strateegia asjakohane
  • Korraldage tagajärgede vähendamine
   • Määratlege riiklik tagajärgede vähendamise raamistik

    Töötage välja riiklik tagajärgede vähendamise raamistik, sh

    a. Viige läbi riikliku kriisi riskihindamine ja määratlege tagajärgede vähendamise meetmete ulatus ja tegevused

    b. Tuvastage määrava tähtsusega tegijad ja huvirühmad tagajärgede vähendamiseks

    c. Seadke sisse huvirühmade rollid ja vastutus tagajärgede vähendamisel

    d. Määratlege võtmevõimekused mis on vajalikud konkreetset tüüpi ja inimeste julgeolekut kõige rohkem ohustavateks katastroofideks ja kriisideks valmistumisel

    e. Siduge tagajärgede vähendamise eesmärgid ja lähenemised ülejäänud tegevusaladega

    f. Seadke sisse kriisiohje juhtimise ja korraldamise ahel – riiklikult ja rahvusvaheliselt

    g. Seadke sisse tagajärgede vähendamise pikaajaline ja operatiivne kavandamine ja ressursside raamistik kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil

   • Töötage välja ohtude, haavatavuse ja riskihinnangute asjatundlikkus

    Tagage teaduslikud andmed, mudelid ja simulatsioonid ja ohtude kaardistamise tehniline asjatundlikkus, haavatavuste ja riskihindamine tagajärgede vähendamise poliitika toetuseks, koostamiseks ja kavandamiseks, nt tagajärgede vähendamise täpsustamisel ja prioritiseerimisel

   • Tagage koostöö ja kooskõlastus tagajärgede leevendamisel

    Tagage koostöö valitsuste ja asutuste vahel, et ületada riikidevahelisi kultuurilisi, institutsionaalseid ja seadusandlikke probleeme ühise kõigi ohtude leevendamise lähenemise välja töötamisel:

    a. Julgustage parimate riskidele vastupanuvõime ja jätkusuutlikkuse, kriisiennetuse, ettevalmistuste, koolituste, reageerimise ja taastumise praktikate jagamist

    b. Kooskõlastage rahvusvahelise mehhanismide, nt ELi kodanikukaitse mehhanismi, ÜRO jt kasutamist

 • Kaitsefunktsioonid
  • Reageerige intsidentidele ja hädaolukordadele
  • Viige läbi tegevuskavade välja töötamine
   • Koordineerige kavandamist tugiteenuste pakkujatega

    Koordineerige kavandamist kaitseväe ja teiste tugiteenuste pakkujatega

   • Seadke sisse tegevuskava võrgustik

    Seadke sisse tegevuskava võrgustik, st

    a. Määratlege kavandamise alused tegevuskavade välja töötamise suunamiseks

    b. Seadke sisse tegevuskavade välja töötamise nõuded iga juhtimis- ja haldustasandi jaoks.

    c. Määratlege pädevuste prioriteedid, eesmärgid, ülesanded ja ressursside hanked ja jaotused mis on vajalikud võimalike ohtude ja riskide eest kaitseks ja neile reageerimiseks

    d. Tehke tegevuskavade koostamise raamistik saadavaks kõigile valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja eraettevõtetele

   • Kavandage vastavalt tegevuste ulatusele ja tasanditele

    Kavandage vastavalt tegevuste täielikule ulatusele ja igale juhtimis- ja haldustasandile

  • Teostage süstemaatilist jälgimist ja andmekogumist
   • Teostage seiret ja ennetage olukordi

    Teostage pidevat seiret ja ennetage hädaolukordi, kriise jne

    a. Otsige pidevalt ohte ja riske ning vahetage teavet asjakohastes piirkondlikes, riiklikes ja ülemaailmsetes võrgustikes

    b. Kasutage toorandmete kogumiseks ja hoiustamiseks seiret, tuvastamist ja jälgimistehnikat

    c. Kombineerige kübertuvastus ja füüsiline jälgimine, et tagada elutähtsate võrgustike ja varade, elutähtsa taristu elementide ja elutähtsa teabetaristu parem kaitse

    d. Jagage süstemaatiliselt teavet, analüüse ja hädaolukordade aruandeid

   • Suurendage teadlikkust ja ennetage

    Teostage analüüs teadlikkuse suurendamiseks ja hädaolukordade, kriiside ja nende mõju ennetamiseks

  • Koordineerige ja tagage elutähtsate sideinfrastruktuuride kaitse
  • Koordineerige ja tagage tsiviilkaitse
  • Kaitske elutähtsat taristut
 • Taaste funktsioonid

  Otsused ja tegevused, mille eesmärgiks on tuluallikate, tervise, majandusliku, füüsilise, sotsiaalse, kultuuri- ja keskkonnavarade, süsteemide ja tegevuste taastamine või täiustamine katastroofist mõjutatud kogukonnas või ühiskonnas, vastavalt jätkusuutliku arengu põhimõtetele, sh varasemast kõrgemal tasemel, mis võimaldab vähendada tulevaste katastroofide riski.

 • Reageerimise funktsioonid
  • Rajage alused abi pakkumiseks ja taastumiseks
  • Piirake kriisi mõju
   • Hoidke vaos kriisi ohtlikud põhjused
    • Kontrollige üleujutusi

     Viige läbi toimingud üleujutuste kontrolli all hoidmiseks

    • Kontrollige KBRT-ainete ulatust

     Kontrollige keemiliste, bioloogiliste ainete ning kiirgus- ja tuumainete või ohtlike materjalide ulatust, sh

     a. Koguge, hinnake ja levitage saadaval teavet esmareageerijatele

     b. Hinnake sündmuspaika (nt esmareageerijate poolt, kes kasutavad keemilist, bioloogilist ja radioloogilist tuvastust, tuvastamis- ja monitooringuseadmeid, et tuvastada KBRT-ainete või ohtlike materjalide märke ja indikaatoreid

     c. Isoleerige sündmuskoht, et vähendada tagajärgi ja seadke sisse sisemine ja välimine kordon (kuum/soe/külm tsoon)

     d. Seadke sisse karantiinipiirkond saastunud ohvritele ja saastest puhastamise ja triaaži alad

     e. Teostage KBRT-ainete ja ohtlike materjalide puhul ettenähtud reageerimise operatsioonid, sh saastest puhastamine, evakueerimine jne

    • Tuvastage lõhkeained ja vähendage nende võimalikku mõju

     Tuvastage lõhkeained ja rakendage meetmed nende võimaliku mõju vähendamiseks

    • Tõrjuge ja piirake tulekahjude levikut

     Teostage tuletõrjeoperatsioone ja tulekahjude leviku piiramist

   • Piirake digitaristu rikete mõju

    Piirake digitaristu ja varade osalise kahju või täieliku mittetoimimise mõju kriisi haldamise võimekusele, abi ja teenuste pakkumisele mõjutatud aladel, mõjutatud inimeste sidevõimalustele ja elutähtsatele süsteemide, nt elektrienergia, gaasivarustus, õhu- ja raudteetransport, avalik side, pangateenused jne, toimimisele

   • Kaitske elutähtsat taristut teiseste kahjustuste eest

    Tuvastage kahjustatud elutähtis taristu ja olulised varad ning kooskõlastage viivitamatuid toiminguid nende kaitseks teiseste kahjustuste eest

   • Rakendage viivitamatuid õiguskaitsemeetmeid

    Rakendage viivitamatuid õiguskaitsemeetmeid, sh

    a. Isoleerige kriisist mõjutatud ala

    b. Seadke sisse hädaolukorra liiklusjuhtimine

    c. Säilitage mõjutatud alal avalik kord

    d. Käivitage uurimised

    e. Avage transpordi- ja sideliinid turvalisematele aladele

  • Orienteeruge ja otsustage
   • Viige läbi kahjude ja vajaduste hindamine

    Viige läbi kahjude ja vajaduste , nt

    a. Koguge ja integreerige inimestelt, väliandurite ja lennuvahenditele paigaldatud platvormide kaudu kogutud andmed

    b. Viige läbi olukorraanalüüs

    c. Viige läbi esimene kahjude ja riskide hindamine

    d. Tuvastage mõjutatud elanikkondade vahetud vajadused

    e. Töötage välja mudelitel ja andmetel põhinev ennustus kriisi arengu ja mõju kohta erinevates valdkondades

   • Otsustage kriisiolukorra õigusaktide vajalikkus

    Otsustage kriisiolukorra õigusaktide ja teiste hädaabimeetmete vajalikkus, nt

    a. Kehtestage kriisiolukorra õigusaktid riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil

    b. Rakendage teisi hädaabimeetmeid

    c. Pakkuge rakendatud meetmete kohta teavet riiklikult ja rahvusvaheliselt

   • Määratlege kriisi iseloom

    Koguge teavet, määratlege ja hinnake kriisi iseloomu

   • Hallake hoiatusi

    Hallake avalikkusele, esmaste teenuste pakkujatele ja elutähtsa taristu operaatoritele edastatavaid hoiatusi, st

    a. Valmistage ette hoiatused

    b. Autoriseerige hoiatused

    c. Edastage hoiatused

   • Tagage juhtimise infosüsteem

    Tagage juhtimise infosüsteem, nt

    a. Valmistage ette otsustamiseks vajalik teave

    b. Tagage haavatavuste ülene mõjuhinnang (inimesed, vara, keskkond)

    c. Korraldage ohu ja selle mõju prognoos

    d. Töötage välja ja hinnake tegevussuundasid

    e. Prioritiseerige ülesanded ja võtmetähtsusega ressursid

    f. Tõlkige teave kasutajatele kasutatavatesse vormingutesse

    g. Tagage otsustamisel vajalik teaduslik tugi

   • Vaadake üle ja kohandage reageerimiskava

    Vaadake üle ja kohandage reageerimiskava, nt

    a. Otsustage valitsusasutuste, kohalike ametiasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide esmane kaasamine

    b. Kohandage haldusprotseduure vastavalt olukorrale

    c. Kohandage käsuliini ja otsustage mobiilsete staapide positsioonide paigutamine

    d. Hinnake elutähtsate ressursside vajadust ja tarnemeetodeid

  • Reageerige ohule
   • Aktiveerige kriisiohje organisatsioonid

    Aktiveerige kriisijuhtimise- ja halduse organisatsioonid ja keskused

   • Teostage koordineeritud ülesannete jaotust ja ressursihaldust

    Teostage koordineeritud ülesannete jaotust ja ressursihaldust, nt

    a. Määratlege, prioritiseerige ja määrake ülesanded

    b. Tuvastage sobivad asukohad staapidele, ettevalmistusaladele ja sisse-/väljapääsuteedele

    c. Jälgige ja paigutage ressursse

    d. Koondage ja jagage ressursse

    e. Määrake ressursid ülesannetele

    f. Vahetage teavet ülesannete ja ressursside kohta

   • Paigutage positsioonidele reageerijad
   • Säilitage jagatud olukorrateadlikkus

    Saavutage ja säilitage jagatud olukorrateadlikkus

   • Hallake rahvusvahelist tuge

    Hallake rahvusvahelist tuge, nt

    a. Küsige rahvusvahelist tuge

    b. Seadke sisse koordineeriv , transporditeed, laod

    c. Tagage tugi rahvusvahelistele esmareageerijatele

    d. Seadke sisse rahvusvahelise finantsabi mehhanism

   • Turvake digitaristu ja varad

    Rakendage koheseid meetmeid digitaristu toimimise kaitseks, nt

    a. Filtreerige kahtlast võrguliiklust või langetage selle prioriteetsust

    b. Rekonfigureerige elutähtsad võrgustikud

    c. Lülitage välja spetsiifilised teenused või kriisiohje võrgustiku osad kui tuvastatud küberrünnak mõjutab kestva kriisiohje kommunikatsiooni konfidentsiaalsust või terviklikkust

  • Toetage mõjutatud inimesi
 • Julgeoleku juhtimine
  • Viige läbi julgeoleku orientatsioon ja kavandamine
   • Töötage välja julgeoleku valmisoleku juhendid

    Töötage välja ja tehke teatavaks valmisoleku julgeoleku juhendid

   • Töötage välja kriisiohje kavade ja süsteemide julgeolekukomponent

    Töötage välja riiklike, piirkondlike ja kohalike kavade ja süsteemide julgeolekukomponent, st

      a. Tuvastage kriisiohje stsenaariumites turvariskid, probleemid ja lahendused

      b. Tuvastage ja koondage asutustevahelised julgeolekuvõimekuse vajadused

      c. Seadke sisse julgeolekuvõimekuse kasutamise mudel kriisiohje funktsioonides

      d. Töötage välja julgeoleku operatsioonide kava kriisiohjesüsteemile

      e. Lisage julgeoleku peatükid iga juhtimis- ja haldustasandi kriisiohje kavadesse

      f. Seadke sisse ja säilitage julgeoleku valmisoleku hindamise ja aruandluse mehhanism

   • Seadke sisse esialgne kooskõlastus

    Seadke sisse kriisieelne julgeoleku halduse kooskõlastus

   • Seadke sisse programmid julgeolekuvõimekuse hankimiseks

    Seadke sisse kesksed, asutusespetsiifilised, piirkondlikud ja kohalikud programmid julgeolekuvõimekuse hankimiseks

   • Võtke kasutusele julgeolekuspetsiifilised normid

    Võtke õigusaktide raames kasutusele julgeolekuspetsiifilised normid

   • Tagage tõhusussuunised

    Tagage tõhususe direktiivid, suunised ja juhised

  • Seadke sisse julgeoleku haldamise organisatsioon
   • Seadke sisse kriisiolukordades kasutatav julgeolekukontrolli süsteem

    Seadke sisse kriisiolukordades kasutatav julgeolekukontrolli süsteem, nt

      a. Seadke sisse esmareageerijatele, ametnikele ja teistele mõjutatud aladele juurdepääsu vajavatele valitsusvälistele töötajatele riiklik autentimise ja identifikatsiooni sertifitseerimise süsteem

      b. Seadke sisse riiklik andmebaas luba omava personali ja vabatahtlike kohta

   • Seadke sisse turvaline andmevahetus

    Seadke sisse süsteem julgeolekut puudutavate andmete vahetamiseks

   • Seadke sisse julgeoleku kooskõlastuse ja juhtimise organisatsioonid

    Seadke sisse julgeoleku kooskõlastuse ja juhtimise organisatsioonid vastavalt käsuliinidele ja arvestage ka era- ja mittetulundussektori isikutega, keda kavatsete kaasata kriisiohje toimingutesse

   • Määrake vastutav julgeolekuametnik

    Määrake vastutav julgeolekuametnik (juht) igas ja halduse organisatsioonis

   • Pakkuge ekspertiisi ja koordineerimist julgeoleku planeerimisel

    Pakkuge ekspertiisi ja koordineerimist julgeoleku planeerimisel ja tehniliste hindamiste teostamisel (nt haavatavuse hinnangud, , valveandurite arhitektuur jne)

  • Rakendage kohapealset julgeolekukontrolli
   • Kooskõlastage turvameetmed teiste operatsioonidega

    Kooskõlastage turvameetmed teiste otsingu- ja pääste- ning reageerimise ja taastamise operatsioonidega

   • Korraldage juurdepääsu, liikluse ja rahvahulkade kontroll

    Korraldage juurdepääsu, liikluse ja rahvahulkade kontroll mõjutatud alal ja selle piiridel, ajutistel evakuatsioonialadel, laagrites jne

      a. Tagage julgeolekujõud, et toetada piirkondlikke ja kohalikke pingutusi intsidendi asukoha ja elutähtsate rajatiste juurdepääsu kontrollimiseks

      b. Seadke sisse julgeolekujõud ja rakendage kaitsemeetmeid mõjutatud ala, elutähtsa taristu ja elutähtsate rajatiste ümber

      c. Tagage päästetöötajate ja teiste kõrge riskiga keskkonnas töötavate isikute kaitse ning hädaolukordadele reageerimise operatsioonide talitluskindlus nende läbiviimise asukohas

      d. Seadke sisse avaliku liikluse

      e. Juurutage rahvamasside kontrollimise

   • Katsetage elutähtsa taristu julgeolekukavasid

    Töötage välja ja rakendage katseprogrammid elutähtsa taristu julgeolekukavade katsetamiseks

  • Tagage võtmetähtsusega julgeolekuvõimekus
   • Töötage välja ja viige läbi julgeoleku halduse koolitus

    Töötage välja ja viige läbi kõigi ohtude haldamise võimekuse täiustamiseks, nt

      a. Töötage välja standardiseeritud julgeoleku halduse koolitused

      b. Tagage koolitused julgeolekuametnikele

      c. Kohandage julgeoleku halduse koolitused ja pakkuge koolitust vabatahtlikele

      d. Andke kriisiolukorras julgeolekut puudutavad juhised elanikkonnale, ettevõtetele ja asutustele

   • Mehitage ametikohad pädevate töötajatega

    Mehitage ametikohad pädevate töötajatega, nt

      a. Seadke sisse nõuded julgeolekutöötajate võtmepädevustele

      b. Valige, motiveerige, sertifitseerige ja hoidke professionaalset julgeolekupersonali riiklikul ja kohalikul tasandil ning lisaks ka eraettevõtetes ja valitsusvälistes asutustes

   • Tarnekindluse kontrollseadmed

    Tarnekindluse kontrollseadmed, st spetsiaalsed julgeolekuvarad nagu näiteks liiklustõkked; keemiliste, bioloogiliste, kiirguse, tuuma ja tugevate lõhkeainete tuvastamise seadmed; töökoerad; õiguskaitse isikukaitsevahendid jne.

 • Strateegiline kohandatavus
  • Kasvatage ja mõõtke kogukonna vastupanuvõimet
   • Seadke sisse meetmed ja korraldage vastupanuvõime mõõtmine

    Seadke sisse vastupanuvõime mõõdikud ja mõõtmise meetodid, nt

    a. Uurige kogukonnapõhiseid lähenemisi vastupanuvõime mõõtmiseks

    b. Seadke sisse mõõtevõrgustik mõõtmiseks

    c. Kasutage modelleerimist, et analüüsida kogukonna vastupanuvõime mõju

   • Täiustage kogukondade valmisolekut, reaktiivsust, õppimist, iseorganiseerumist ja uuenduslikkust

    Täiustage kogukondade valmisolekut, reaktiivsust, õppimist, iseorganiseerumist ja uuenduslikkust, sh

    a. Uuendage regulaarselt juhiseid ja protseduure enda varustamiseks äärmuslikke sündmuseid puudutavate hädaolukordade puhuks

    b. Stimuleerige tipptasemel restaureerimismeetmete elluviimist

    c. Korraldage harivaid ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid

    d. Töötage välja uusi teadlikkuse tõstmise meetodeid hoiakute ja käitumuslike barjääride ületamiseks

   • Sätestage kogukondade varade piiriülene ühendamine ja sidumine

    Sätestage kogukondade varade riigi ja Euroopa Liidu ülene ühendamine, sildamine ja sidumine

   • Tugevdage kogukonna vastupidavuse ressursse

    Tugevdage kogukonna vastupidavuse suurendamiseks finantse, füüsilisi varasid, vaimse tervisega seotud ja psühhosotsiaalset tuge, poliitilisi, inimressursse, sotsiaalseid ressursse ja loodusvarasid

   • Tugevdage kogukondade võimekust kollektiivsete otsuste langetamiseks

    Tugevdage kogukondade kollektiivset võimekust tegutseda katastroofiriski vähendamisel, konfliktide leevendamisel, sotsiaalkaitse tagamisel, loodusressursside haldamisel ja avalike kaupade ja teenuste haldamisel:

    a. Varustage kohalikke kogukondasid tööriistade, teabe ja oskustega, mis võimaldavad ära tunda integreeritud riskihalduse eeliseid

    b. Viige läbi huvirühmadele suunatud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid; Kommunikeerige kogukonnategevuse ja vastupidavuse sotsiaalseid, keskkondlikke ja majanduslikke hüvesid

    c. Kasutage kaasavat kavandamist, et hinnata avalikkuse nõustuvust teatud ohtude haldamise poliitikatega erinevates piirkondades

    d. Töötage välja paindlikud kavad ja poliitikad, mis arvestavad erinevate kohalike ja piirkondlike raamidega

  • Koostage tsiviiljulgeoleku prognoose
   • Uurige alternatiivsete tulevikustsenaariumite mõju

    Uurige alternatiivsete tulevikustsenaariumite mõju, nt viige läbi õppuseid (kirjalikud siseharjutused, akadeemilised harjutused) ja simulatsioone vastavalt alternatiivsetele tulevikustsenaariumitele

   • Tuvastage põhilised mootorid ja trendid

    Tuvastage muudatuste põhilised mootorid ja trendid tsiviiljulgeoleku keskkonnas, sh

    a. Analüüsige kriitiliste ohtude ajaloolisi karakteristikuid ja moodustage kesksed andmebaasid ühtlustatud teabega ühe-ohu sündmuste kohta

    b. Uuendage ja selgitage täpselt teavet ohtude esinemise ja käitumise kohta tundlikes piirkondades (nt metsik loodus - linnakeskkond), nt arvestades maakasutuse killustatust ja kliimamuutuseid

    c. Arvestage ohuprognoosides kliimamuutustega

    d. Arvestage kahjude majandusanalüüsis otseste keskkonnakahjudega (nt metsad, taristud) ja kaudsete kahjudega (nt õhukvaliteet, bioloogiline mitmekesisus jne)

   • Tuvastage tõenäolised tulevikustsenaariumid

    Tuvastage tõenäolised tulevikuohud, keskkonnad ja tulevikustsenaariumid, sh

    a. Prognoosige ja kasutage ohtude muudatuste prognoose, et hinnata kliimamuutuste mõju metsatulekahjudele, üleujutustele, äärmuslikele ilmastikusündmustele jne

    b. Tuvastage muudatuste läved ja ökosüsteemi taastumise murdepunktid arvestades kliimatrende ja maakasutuse ajalugu

    c. Arvestage kohandumise strateegiate kavandamisel ökosüsteemide toimimist

    d. Arvestage metsade, veekogude ja pinnase haldamisel erinevate riskidega, sh biootiliste ja abiootiliste häiretega (nt putukad, tuuletormid, põuad jne)

  • Arendage kohanemisvõimekust
   • Looge ja säilitage materjali reserve

    Looge ja säilitage materjali reserve, nt teatud vaktsiine, mis on vajalikud tulevikus ebatõenäoliseks peetavateks stsenaariumiteks, aga on tõenäolised alternatiivsete tulevikustsenaariumite korral (nt halli ja musta luige stsenaariumite korral)

   • Töötage välja valikud ja koostage hinnangud vajaminevate ressursside kohta

    Töötage välja võimalikud tegevuskavad erinevate tõenäoliste alternatiivsete tulevikustsenaariumite jaoks ja koostage hinnangud vastavalt vajaminevate ressursside kohta.

    • Töötage välja kohanemise poliitikad

     Võimaldage poliitikate ja haldusotsuste kohandamist, sh

     a. Hinnake olemasolevate kriisiohje poliitikate ja haldusotsuste asjakohasust alternatiivsete tulevikustsenaariumite puhul

     b. Tuvastage kohanemise ja arendustegevuse teed (rõhutades ohtudele vastupidavaid võimalusi) alternatiivsete tulevikustsenaariumite jaoks

    • Töötage välja tegevuskavad alternatiivsete tulevikustsenaariumite jaoks

     Töötage välja võimalikud tegevuskavad tõenäoliste alternatiivsete tulevikustsenaariumite jaoks

    • Seadke sisse kooskõlastus kaitseväe ja teiste tugiorganisatsioonidega

     Seadke sisse kooskõlastus kaitseväe ja teiste saadaval tugiüksuste ja personaliga, sh KBRT-võimekusega organisatsioonid

    • Hinnake ressursivajadust

     Hinnake ressursivajadust; tuvastage konkreetsete võimekuste ja olulise tähtsusega ressursside vajalikkus alternatiivsete tulevikustsenaariumite puhul

   • Hoidke ohtude ja kriisiohje uuringute võimekust ja tegevusplaani

    Hoidke ohtude ja uuringute ja arendustegevuse võimekust ja tegevusplaani, sh

    a. Võrgustikutöö, koostöö, suhtlus ja kogemuste jagamine

    b. Seadke sisse jõulised uurimistegevuse juhtimise ja toetamise struktuurid, sisseehitatud jälgimine, ja õppetundide õppimine vastavalt alternatiivsetele tulevikustsenaariumitele

    c. Viige läbi piloot- ja demoprojekte, mis toetavad uuendusi ja aitavad valmistuda ootamatusteks

    d. Töötage välja paindlik uurimistegevuse tegevusplaan

  • Edendage kriisiohje organisatoorset kiirust
   • Seadke sisse pidev jälgimine

    Seadke sisse pidev keskkonna jälgimine, nt tulevikuseire

   • Seadke sisse rahvusvaheline kohandatavuse vahetus

    Seadke sisse võimalused rahvusvahelise organisatoorse kohandatavuse vahetuse jaoks

   • Vahetage kogemusi ja leide prognooside kohta

    Vahetage kogemusi prognoosuuringute, nende leidude, võetud sammude ja mõju tõestuse kohta

   • Toetage võrgustikutööd ja koostööd

    Toetage võrgustikutööd ja koostööd asutuste, kutseühingute ja projektide vahel

   • Hoidke mitmekülgset ja arenevat kompetentsi

    Hoidke mitmekülgset kompetentsi ja perspektiivi ning tagage pidev õppimine

   • Edendage teadmistekeskset lähenemist

    Paigutage teadmised reageerijate organisatsioonide ja laiema huvirühmade võrgustiku keskmesse

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.