Wykrywanie w czasie rzeczywistym, monitorowanie i analiza zagrożeń

Endorsed by
Motivation

Zdolność wykrywania, monitorowania i analizowania zagrożeń pasywnych i aktywnych na miejscu zdarzenia w czasie rzeczywistym

Potential Solutions
Ta w możliwościach jest ukierunkowana na bieżący nadzór i monitorowanie zagrożeń na miejscu zdarzenia. Rozwiązania opracowywane w celu wypełnienia tej luki umożliwią służbom ratowniczym ciągłe dokonywanie oceny istniejących, nowych i potencjalnych zagrożeń. Obszary, które mogą wymagać monitorowania, obejmują szeroki promień wokół miejsca zdarzenia, obszary, w których realizowane są działania w zakresie reagowania i przywracania sprawności, lub określone trasy wejścia/wyjścia. Wypełnienie tej luki wymaga rozwiązania modułowego, złożonego ze stałych i/lub mobilnych platform z pakietami czujników; systemów oprogramowania integrujących dane, prowadzących ocenę zagrożeń oraz zapewniający wsparcie w podejmowaniu decyzji, a także graficznego interfejsu użytkownika do wyświetlania informacji o zagrożeniach.

Charakter i nieodłączne niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń zmieniają się w trakcie trwania zdarzenia. Przykładem tego są kaskadowe skutki występujące po przejściu huraganu Katrina. Masowe powodzie i wycieki z zakładów chemicznych w znacznym stopniu zmieniły charakter operacji reagowania. Świadomość zagrożeń, które istnieją już na miejscu zdarzenia, a także tych, które mogą wpływać na zdrowie, bezpieczeństwo lub działania operacyjne, ma kluczowe znaczenie.

Aktywne zagrożenia są zdefiniowane w niniejszym dokumencie jako obiekty lub osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia, które obecnie lub nieuchronnie stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia służb ratowniczych, ofiar lub ogółu publicznego. Przykłady: aktywni strzelcy, obecność palnych lub wybuchowych substancji chemicznych w pobliżu ognia lub ostrzału, istotna niestabilność konstrukcji budynków lub gruzów w pobliżu operacji reagowania, miny pułapki itp. Identyfikowanie, geolokalizowanie i monitorowanie tych zagrożeń umożliwi służbom ratowniczym i dowództwu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia operacji.

Pasywne zagrożenia są zdefiniowane w niniejszym dokumencie jako obiekty lub osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia, które nie stanowią obecnie lub nieuchronnie zagrożenia dla życia lub zdrowia służb ratowniczych, ofiar lub ogółu publicznego. Przykłady: obecność chemikaliów gospodarczych lub przemysłowych na miejscu zdarzenia, prognozowane wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w pobliżu miejsca prowadzenia operacji reagowania itp. Obecność obiektów lub osób, które mogą być niebezpieczne, nie oznacza, że takie niebezpieczeństwo wystąpi, ale wiedza o ich obecności ma zasadnicze znaczenie dla służb ratowniczych. Zagrożenia pasywne mogą stać się zagrożeniami aktywnymi w trakcie zdarzenia.

Ta druga luka różni się od trzeciej luki – „zdolność szybkiego identyfikowania niebezpiecznych środków i skażeń” – która jest ukierunkowana na szybkie wykrywanie, identyfikowanie i charakteryzowanie określonych zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Rozwiązania mające na celu wypełnienie tej luki, opisane w niniejszym dokumencie, mogą uwzględniać niektóre dane ze „zdolności szybkiego identyfikowania niebezpiecznych środków i skażeń”. Luka ta jednak jest inna, ponieważ dotyczy ciągłego monitorowania i analizy szerszej gamy zagrożeń wraz z integracją i wizualizacją danych zagrożenia.

Rationale & related CM function(s)

Oferuje możliwość wizualizowania lokalizacji zagrożenia i ich okolic dla służb ratowniczych

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.